Inte­res­san­te gast­spre­kers bij Prijs­uit­rei­king Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

Dr. Anne­lies Henstra, men­sen­rech­ten­ju­ris­te en ini­ti­a­tief­neem­ster van het pro­ject Kin­der­recht op natuur, Dr. Agnes van den Berg, seni­or onder­zoe­ker bij Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Peter Der­k­sen, direc­teur van de stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag zijn de gast­spre­kers bij de prijs­uit­rei­king van de Ont­werp­prijs­vraag Groe­ne Speel­plek­ken. De prijs­uit­rei­king wordt gehou­den op de dag van de Open­ba­re Ruim­te in de […]

Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken gaf extra impuls

Het aan­tal natuur­rij­ke bui­ten­ruim­tes bij scho­len en kin­der­op­vang, open­ba­re natuur­speel­plaat­sen en speel­bos­sen is de laat­ste jaren gegroeid. Een extra impuls voor deze groei was de lan­de­lij­ke ont­werp­wed­strijd voor ‘groene speel­plek­ken’ van het minis­te­rie van LNV, Enten­te Flo­ra­le en Plant Publi­ci­ty Hol­land. Het win­nen­de ont­werp ver­an­der­de een pro­bleem (water­over­last) in een kans voor avon­tuur­lijk spe­len en […]

Eind­ho­ven orga­ni­seert ont­werp­wed­strijd ‘groen op je school­plein’

Kin­de­ren uit groep 7 van basis­scho­len in Eind­ho­ven kun­nen mee­doen aan een ont­werp­wed­strijd en daar­mee een groen school­plein win­nen. De gemeen­te orga­ni­seert deze wed­strijd van­we­ge de boom­feest­dag, een jaar­lijk­se acti­vi­teit om kin­de­ren het belang van bomen in te laten zien. Bomen zijn belang­rijk voor een goed (stads)klimaat. Ze zor­gen ervoor dat de lucht schoon blijft […]

Win­naars ont­werp­wed­strijd kan­toor­tui­nen zijn bekend

Op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo zijn afge­lo­pen week de win­naars bekend­ge­maakt van de ont­werp­wed­strijd voor de Kan­toor­tuin anno 2012. Meer dan 35 pro­fes­si­o­ne­le land­schaps­ar­chi­tec­ten en tuin­ont­wer­pers namen deel aan deze wed­strijd waar­bij de zes win­nen­de con­cep­ten ook daad­wer­ke­lijk op het Flo­ri­a­de­park wor­den gere­a­li­seerd. De eer­ste prijs onder de land­schaps­ar­chi­tec­ten is gewon­nen door Fed­des / Olt­hof […]

Van Water­last tot Water­lust win­naar ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek

De gemeen­te Sloch­te­ren is de opdracht­ge­ver van het win­nen­de ont­werp ‘Van water­last tot water­lust’ in de wed­strijd ‘Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speelplek?’. Het ont­werp is van  Hei­lien Ton­c­kens, pro­ject­lei­der Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen. Tij­dens de prijs­uit­rei­king op 7 okto­ber in het Safa­ri Mee­ting Cen­tre van Bur­gers’ Zoo in Arn­hem ont­vin­gen Hei­lien Ton­c­kens en […]

49 inzen­din­gen voor ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

In totaal zijn er 49 inzen­din­gen bin­nen­ge­ko­men voor de ont­werp­wed­strijd van de duur­za­me Groe­ne Speel­plek­ken. De uit­da­ging tot het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van deze speel­plek­ken was gericht aan groen­voor­zie­nings­dien­sten van gemeen­ten en indi­vi­du­e­le ont­wer­pers bij voor­noem­de groen­dien­sten en aan archi­tec­ten­bu­reaus, ont­werp­bu­reaus, groen­voor­zie­ners en kwe­ke­rij­en met een eigen ont­wer­per. Ook bewo­ners­groe­pen, scho­len, speel­tuin­ver­e­ni­gin­gen e.a. kon­den deel­ne­men. […]

Veel belang­stel­ling voor ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

De eer­ste inzen­din­gen voor de ont­werp­wed­strijd voor hoog­waar­di­ge Groe­ne Speel­plek­ken zijn bin­nen. Van de zij­de van gemeen­ten, land­schaps­ar­chi­tec­ten, ont­werp­bu­reaus, groen­voor­zie­ners, maar ook van scho­len en ande­re orga­ni­sa­ties zijn de laat­ste maan­den tal van aan­vra­gen voor het regle­ment en ver­zoe­ken om nade­re infor­ma­tie bin­nen­ge­ko­men. Prijs­uit­rei­king Op 15 mei sluit de inzend­ter­mijn en de jure­ring vindt plaats […]

Ont­werp­wed­strijd voor groen in de bin­nen­stad van Eind­ho­ven

Eind­ho­ven is een groe­ne stad, maar de bin­nen­stad blijft daar­bij nog wat ach­ter. Daar­om orga­ni­seert de gemeen­te een ont­werp­wed­strijd waar­in inwo­ners, stu­den­ten, onder­ne­mers en ont­wer­pers uit Eind­ho­ven ideeën kun­nen indie­nen die de bin­nen­stad groe­ner maken. Eind­ho­ven is de stad van inno­va­tie, design en tech­no­lo­gie. De gemeen­te is op zoek naar groen­im­pul­sen die het cre­a­tie­ve karak­ter […]