Van Water­last tot Water­lust win­naar ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek

De gemeen­te Sloch­te­ren is de opdracht­ge­ver van het win­nen­de ont­werp ‘Van water­last tot water­lust’ in de wed­strijd ‘Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speelplek?’.

Het ont­werp is van  Hei­lien Ton­c­kens, pro­ject­lei­der Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen. Tij­dens de prijs­uit­rei­king op 7 okto­ber in het Safa­ri Mee­ting Cen­tre van Bur­gers’ Zoo in Arn­hem ont­vin­gen Hei­lien Ton­c­kens en Klaas Kie­wiet, beleids­me­de­wer­ker Groen van de gemeen­te Sloch­te­ren de prijs uit han­den van mevrouw Ani­ta Wou­ters, direc­teur-gene­raal van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit, die Minis­ter Ver­burg ver­ving, en Leen­dert Koudstaal, voor­zit­ter van de jury. 

 

 

Pro­bleem een kans gemaakt
Wat maak­te dat het ont­werp ‘Van water­last tot water­lust’ net dat beet­je extra had?
“In dit geval is er van een pro­bleem een kans gemaakt en die kans is pri­ma benut. Het ont­werp biedt de kin­de­ren voor­al veel infor­me­le speel­mo­ge­lijk­he­den. Het is een goed ini­ti­a­tief om in een nieuw­bouw­wijk met school in de buurt een groe­ne speelom­ge­ving te creëren. De ruim­te is vrij toe­gan­ke­lijk voor ieder­een in de omge­ving. Er is bin­nen dit ont­werp spra­ke van een goe­de visie op het beheer van zowel bestaan­de als aan te leg­gen beplan­ting. De goe­de sor­ti­ments­keu­ze is goed afge­stemd op spon­ta­ne natuur­ont­wik­ke­ling. En er is aan­dacht voor moge­lijk­he­den om de loca­tie een mili­eu­edu­ca­tie­ve func­tie te geven. Het ont­werp is al gere­a­li­seerd en dat is gebeurd in samen­wer­king met de buurt en de kin­de­ren. Het eni­ge wat de jury mist, is de samen­hang met de omgeving.”

Hoge kwa­li­teit
Jury­voor­zit­ter Leen­dert Koudstaal kon tevre­den mel­den dat op een enke­le uit­zon­de­ring na waren de ont­wer­pen van hoge kwa­li­teit waren: Cre­a­tief, goe­de beplan­tings- en beheer­plan­nen, samen met kin­de­ren en of bewo­ners gemaakt en heel belang­rijk, rea­lis­tisch en uit­voer­baar. Dui­de­lijk is gewor­den dat het for­maat van de plek er niet toe doet, op iede­re plek, groot of klein is een goe­de groe­ne speel­plek te rea­li­se­ren!

Geno­mi­neer­den
Naast de win­naar wer­den er van de 49 deel­ne­mers 10 ont­wer­pen geno­mi­neerd.
‘Fort Berk­hout’; bol­werk van het groe­ne spe­len werd ont­wor­pen door NL Ont­werp­stu­dio (Nieuw­land Advies B. V.) te Wage­nin­gen in opdracht van de gemeen­te Lis­se. In dit ont­werp werd op een klein plek­je, zon­der gebruik te maken van speel­toe­stel­len, een speel­si­tu­a­tie gecreëerd waar­in kin­de­ren hun fan­ta­sie de vrije loop kun­nen laten.

Van Land Ont­wer­pers Bui­ten­ruim­te, te Mid­del­burg, kwam het ont­werp ‘Groenactief’. De opdracht­ge­ver was Stich­ting Speel­hof Hoog­er­zael. Natuur­edu­ca­tie en spe­len zijn in dit ont­werp op een hel­de­re en samen­han­gen­de manier bij­een gebracht. 

Vrije school Widar gaf Mar­leen van Til­burg, van Bui­ten­kans Par­ti­ci­pa­tie­ve groen­pro­jec­ten, de opdracht een ‘Groene Speel­plek’ voor Delft te ont­wer­pen. ‘Groen op school’ was het resul­taat. Dit robuus­te ont­werp met inte­gra­le aan­pak is een goed voor­beeld van hoe je een school­plein zou moe­ten inrich­ten.

Die­zelf­de Mar­leen van Til­burg ont­wierp ook ‘Magic moments’ in opdracht van PCB ’t Anker uit Amers­foort. Een mooi en moe­dig ont­werp waar heel wei­nig ver­har­din­gen en juist heel veel groen is gebruikt.

‘Natuurlijk spe­len, zoals vroe­ger’ is ont­wor­pen door Nan­ja Olie­mans, land­schaps­ont­wer­per, en Lin­da de Groot, groen­ont­wer­per, in opdracht van de gemeen­te Arn­hem. In dit ont­werp is goed gebruik gemaakt van de cul­tu­re­le his­to­rie in het land­schap en is er vol­doen­de ruim­te voor de kin­de­ren om zelf te ont­dek­ken.

Bui­ten­kans Par­ti­ci­pa­tie­ve groen­pro­jec­ten ont­wierp ‘Stellenbosch’ in opdracht van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam, een ont­werp waar­van het bewon­de­rens­waar­di­ge voor­na­me­lijk is dat het pro­ject gere­a­li­seerd is met alle omwo­nen­den waar­bij men­sen uit ver­schil­len­de cul­tu­ren en soci­a­le lagen zij aan zij werk­ten.

De gemeen­te Apel­doorn vroeg Kar­sten Orth, van Ate­lier Ont­werp Open­ba­re Ruimte/ Dienst Open­ba­re Werken/ gemeen­te Apel­doorn, een ont­werp te maken, met als gevolg het plan ‘Totempaal; voor en door ons alle­maal’. Een zeer gedurfd ont­werp dat zeker bij­draagt tot de maat­schap­pe­lij­ke struc­tuur in de wijk.

‘Veni, vidi, vici’, ofwel “ik kwam, ik zag en ik over­won”, woor­den gespro­ken door Juli­us Ceasar, is ont­wor­pen door Olga Appel­man en Gaby Getrouw, ont­wer­pers Open­ba­re Ruim­te, in opdracht van de Sec­tor Ruim­te­lij­ke en Eco­no­mo­sche Ont­wik­ke­ling Amster­dam Zuid­oost. In een sterk ver­ste­de­lijk­te ruim­te kan dit ont­werp aan­slui­ten bij de bele­ving die de bewo­ners van natuur heb­ben.

De gemeen­te Amers­foort, ten­slot­te, gaf Ing. Jeroen Heij, tuin- en land­schaps­ar­chi­tect AVB bij het advies­bu­reau Haver Droe­ze, de opdracht tot een ont­werp. Het resul­taat was ‘Voor en door kin­de­ren’. Een ont­werp waar­uit blijkt dat kin­de­ren nauw bij het ont­werp zijn betrok­ken en de com­mu­ni­ca­tie tus­sen de kin­de­ren en de ont­wer­per ken­ne­lijk zeer goed ver­lo­pen is.

De jury heeft haar bevin­din­gen voor elke geno­mi­neer­de vast­ge­legd in de bro­chu­re ‘Wie ont­werpt de mees­te duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speelplek?’.

Uit­gangs­punt en toe­komst
Deze wed­strijd werd dit jaar voor het eerst uit­ge­schre­ven op ini­ti­a­tief van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit en de Enten­te Flo­ra­le. Uit­gangs­punt voor dit ini­ti­a­tief is dat in het gemeen­te­lijk groen­be­leid  en speel­ruim­te­be­leid veel­al te wei­nig aan­dacht wordt geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid van de kin­de­ren in hun gemeen­te. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht komen.