49 inzen­din­gen voor ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

In totaal zijn er 49 inzen­din­gen bin­nen­ge­ko­men voor de ont­werp­wed­strijd van de duur­za­me Groe­ne Speel­plek­ken.

De uit­da­ging tot het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van deze speel­plek­ken was gericht aan groen­voor­zie­nings­dien­sten van gemeen­ten en indi­vi­du­e­le ont­wer­pers bij voor­noem­de groen­dien­sten en aan archi­tec­ten­bu­reaus, ont­werp­bu­reaus, groen­voor­zie­ners en kwe­ke­rij­en met een eigen ont­wer­per. Ook bewo­ners­groe­pen, scho­len, speel­tuin­ver­e­ni­gin­gen e.a. kon­den deel­ne­men.
Het inge­zon­den ont­werp moet uiter­lijk in de peri­o­de 1 janu­a­ri 2008 – 31 decem­ber 2010 daad­wer­ke­lijk zijn uit­ge­voerd.

Jure­ring
De eer­ste jure­ring vindt begin juni plaats. Uit de inzen­din­gen wordt dan een aan­tal ont­wer­pen geno­mi­neerd. Uit deze nomi­na­ties wordt in een jury­ver­ga­de­ring later in juni de uit­ein­de­lij­ke win­naar ver­ko­zen. Het win­nen­de ont­werp wordt beloond met een bedrag van 10,000,– Euro. De jury staat onder voor­zit­ter­schap van Leen­dert Koudstaal, coördinator van Ele­men­Tree.

Uit­slag
De uit­slag wordt bekend gemaakt tij­dens het sym­po­si­um dat wordt gehou­den op 7 okto­ber 2009, ter gele­gen­heid van het 10-jarig jubi­le­um van Enten­te Flo­ra­le Neder­land.

Bron:
Enten­te Flo­ra­le