Ont­werp­wed­strijd voor groen in de bin­nen­stad van Eind­ho­ven

Eind­ho­ven is een groe­ne stad, maar de bin­nen­stad blijft daar­bij nog wat ach­ter. Daar­om orga­ni­seert de gemeen­te een ont­werp­wed­strijd waar­in inwo­ners, stu­den­ten, onder­ne­mers en ont­wer­pers uit Eind­ho­ven ideeën kun­nen indie­nen die de bin­nen­stad groe­ner maken.

Eind­ho­ven is de stad van inno­va­tie, design en tech­no­lo­gie. De gemeen­te is op zoek naar groen­im­pul­sen die het cre­a­tie­ve karak­ter van de stad onder­stre­pen. Hoe ori­gi­ne­ler en ver­ras­sen­der, hoe beter dus! Aan de ande­re kant is de gemeen­te ook op zoek naar ideeën die kun­nen reke­nen op veel draag­vlak en die ook daad­wer­ke­lijk gere­a­li­seerd kun­nen wor­den. Een mooie boom op een ver­ras­sen­de plek is ook ver­ras­send groen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie over dit ont­werp­wed­strijd

Ook inte­res­sant:
Ont­wer­pen, open­baar groen

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven