Veel belang­stel­ling voor ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken

De eer­ste inzen­din­gen voor de ont­werp­wed­strijd voor hoog­waar­di­ge Groe­ne Speel­plek­ken zijn bin­nen.
Van de zij­de van gemeen­ten, land­schaps­ar­chi­tec­ten, ont­werp­bu­reaus, groen­voor­zie­ners, maar ook van scho­len en ande­re orga­ni­sa­ties zijn de laat­ste maan­den tal van aan­vra­gen voor het regle­ment en ver­zoe­ken om nade­re infor­ma­tie bin­nen­ge­ko­men.

Prijs­uit­rei­king
Op 15 mei sluit de inzend­ter­mijn en de jure­ring vindt plaats in juni. Op 7 okto­ber ver­richt minis­ter Ger­da Ver­burg van LNV de prijs­uit­rei­king. Dan wor­den ook de ont­wer­pen van alle geno­mi­neer­den ten­toon­ge­steld. De prijs­uit­rei­king vindt plaats in Bur­gers’ Zoo in Arn­hem en wordt gecom­bi­neerd met de vie­ring van het tien­ja­rig bestaan van Enten­te Flo­ra­le Neder­land.

De ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek is een ini­ti­a­tief van Enten­te Flo­ra­le Neder­land en Plant Publi­ci­ty Hol­land (PHH) en wordt onder­steund door het minis­te­rie van LNV.