Wat bete­kent het gebiedsla­bel van NL Green­la­bel?

Duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling waar­bij kli­maat, natuur en mens samen­gaan, is niet meer weg te den­ken. De over­heid, gemeen­ten, woning­bouw­cor­po­ra­ties en archi­tec­ten heb­ben hoge ambi­ties voor het rea­li­se­ren van een toe­komst­be­sten­di­ge leef­om­ge­ving, maar in de prak­tijk blij­ken de ambi­ties moei­lij­ker om te zet­ten dan gedacht. Een hel­de­re inte­gra­le visie op het gebied van duur­zaam­heid en gemeen­schap­pe­lijk draag­vlak […]

Cur­sus Ambas­sa­deur leef­ba­re stad start 14 novem­ber a.s.!

Ambas­sa­deur leef­ba­re stad Samen bou­wen, inspi­re­ren, ver­bin­den en rea­li­se­ren Van Hall Laren­stein en NL Green­la­bel heb­ben samen een cur­sus ont­wik­keld, Ambas­sa­deur Leef­ba­re Stad. Deze cur­sus neemt in 9 dagen de cur­sist mee in inte­graal den­ken. Zowel docen­ten van VHL als uit de prak­tijk delen hun ken­nis. Omdat de cur­sist aan een eigen busi­nes­sca­se werkt (die […]

Quicks­can geeft inzicht: hoe groen is mijn dorp, stad, regio, pro­vin­cie?

Als een gemeen­te (of een regio, een pro­vin­cie, of een land) één pri­mai­re ver­ant­woor­de­lijk­heid heeft, één kern­taak, dan is het wel de leef­baar­heid. Let­ter­lijk: Hoe geschikt en aan­trek­ke­lijk is een gebied of gemeen­schap om er te wonen en te wer­ken? Dat fun­da­men­te­le begrip ‘leef­baar­heid’ ver­dwijnt nog wel­eens naar de ach­ter­grond, in ach­te­lo­ze dis­cus­sies over pri­o­ri­tei­ten […]

Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de […]

Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel teke­nen Green Deal ste­de­lij­ke natuur

Op dins­dag 24 novem­ber, tij­dens het vake­vent Futu­re Green City in ‘s‑Hertogenbosch, is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel zet­ten hier­voor hun hand­te­ke­ning, samen met ver­te­gen­woor­di­gers van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, de […]

Green deal ‘Nieu­we ste­de­lij­ke natuur’ in wor­ding

NL Green­la­bel werkt samen met de VNG, Plat­form 31, De Vlin­der­stich­ting en het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken aan de Green Deal “Nieu­we ste­de­lij­ke natuur”.  Het voor­ne­men is om deze deal in de zomer van 2015 te slui­ten.  De samen­wer­kings­part­ners  heb­ben als ambi­tie duur­za­me ste­de­lij­ke natuur te cre­ë­ren met meer­waar­de voor de bio­di­ver­si­teit. Dit pro­ject gaat […]

De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging

‘Ieder­een kan bij­dra­gen aan een gezon­de en groe­ne omge­ving’ De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging. Daar­toe heb­ben ini­ti­a­tief­ne­mers Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel van­daag met een kern­groep van orga­ni­sa­ties een eer­ste stap gezet. Met het onder­te­ke­nen van het Mani­fest De Leven­de Tuin onder­stre­pen de part­ners dat zij zich actief zul­len inzet­ten om con­su­men­ten, bedrij­ven en […]