De duur­za­me weg van de Nij­me­ge­na­ren

Voor het eerst heeft in janu­a­ri 2018 een Neder­land­se stad de titel ‘Green Capi­tal Award 2018’ weten te bemach­ti­gen. Het klei­ne maar dicht­be­volk­te Nij­me­gen is door de Euro­pe­se Com­mis­sie uit­ge­roe­pen tot ‘De Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa’. Wat maak­te dat deze Gel­der­se stad terecht is geko­men in het rij­tje van eer­de­re win­naars: Essen, Lju­bl­ja­na, Bris­tol, Copen­ha­gen, […]

Nij­me­gen legt in Gof­fert­park twee enor­me bloe­men­wei­des aan

Op dit moment wor­den er — in het kader van het pro­gram­ma Groen Ver­bindt — twee idyl­les (bloe­men­wei­des) in het Gof­fert­park, nabij de Bij­en­stal aan­ge­legd. Groen Ver­bindt is een spe­ci­aal pro­gram­ma van de gemeen­te Nij­me­gen, waar­bij de soci­a­le bete­ke­nis en kracht van groen voor­op staan. Groen Ver­bindt dient tot meer samen­hang en uit­wis­se­ling te komen, […]

Groen ver­ko­zen boven appar­te­men­ten in Nij­me­gen

Op de hoek van de Thijm­straat en Tol­lens­straat in Nij­me­gen wordt aan­ko­men­de zater­dag een nieuw parkje geo­pend. Op de betref­fen­de loca­tie zou­den in eer­ste instan­tie nieu­we appar­te­men­ten wor­den gebouwd. Op ini­ti­a­tief van de wijk werd er uit­ein­de­lijk geko­zen voor groen. Het ont­werp van het park werd in over­leg met buurt­be­wo­ners opge­steld. Hoe het nieu­we park […]

Inven­ta­ri­sa­tie monu­men­ta­le bomen Nij­me­gen onli­ne

Nij­me­gen heeft op een digi­ta­le kaart alle monu­men­ta­le en waar­de­vol­le bomen geplaatst die onli­ne te bekij­ken zijn. Nij­me­gen hecht veel waar­de aan het groen in de stad en noemt niet voor niets haar bomen­be­stand het “groene kapi­taal” van Nij­me­gen. In het open­ba­re gebied van de gemeen­te Nij­me­gen staan bij­na 60.000 bomen. Bomen zijn over­al aan­we­zig: […]

Nij­me­gen bezui­nigt niet op groen

“Het col­le­ge van Nij­me­gen vindt groen in en om de stad belang­rijk; we zien het echt als ons groe­ne kapi­taal. Bezui­ni­gen op groen is dus niet aan de orde. Nij­me­gen inves­teert juist extra in het groen”, aldus wet­hou­der Jan van der Meer in de nieuws­brief Groen en de Stad van janu­a­ri 2011. “We trek­ken vele […]

Nach­te­lij­ke ver­hui­zing van pla­ta­nen in Nij­me­gen

De vier pla­ta­nen aan de zuid­zij­de van Plein 1944 in Nij­me­gen zijn afge­lo­pen nacht ver­huisd naar een nieu­we loca­tie onder aan de Voer­weg. Een vijf­de boom is ver­plaatst naar de kop van de Hout­straat. De cir­ca 16 meter hoge bomen, die krui­nen heb­ben van zo’n zes meter breed, zijn recht­op ver­voerd op diep­la­ders. De bomen […]

Nij­me­gen stelt €100.000 beschik­baar voor groen­da­ken woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven

De gemeen­te Nij­me­gen gaat nu ook aan woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven advies geven en sub­si­die ver­le­nen bij het aan­leg­gen van groen­da­ken. In 2011 wordt voor de sub­si­die­re­ge­ling €100.000 beschik­baar gesteld. Deze maat­re­gel past in het stre­ven van de gemeen­te om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan. De sub­si­die bedraagt 50% van de kos­ten die wor­den […]

Nij­me­gen prik­kelt bewo­ners om hun woon­om­ge­ving groen te maken

Gemeen­te Nij­me­gen infor­meert haar bewo­ners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over kli­maat­ver­an­de­ring en duur­zaam­heid. Kli­maat­ver­an­de­ring of niet, er val­len steeds meer hef­ti­ge regen­bui­en en de zomers zijn soms tro­pisch warm. Voor­al in de stad is dat goed te mer­ken. Rio­len lopen over, stra­ten staan blank en bij zomer­se […]

Nij­me­gen maakt €4 mil­joen extra vrij voor groen

Om de uit­stra­ling van het groen in de Nij­mee­g­se wijk Duken­burg te ver­be­te­ren, heeft het col­le­ge van B&W het Groen­aan­pak­plan Duken­burg vast­ge­steld. Met de ver­ster­king van ver­schil­len­de sfe­ren in het groen, krij­gen de wij­ken meer vari­a­tie. Voor de aan­pak van het groen in Duken­burg wordt de komen­de 10 jaar €4 mil­joen extra vrij­ge­maakt. Groen speelt […]

Aan­plant van Zil­ver­lin­des in het kader van ‘Geschakelde Kroon­luch­ters’ in Nij­me­gen

Op 20 mei aan­staan­de wordt het pro­ject ‘Geschakelde Kroon­luch­ters’ in Nij­me­gen uit­ge­voerd. Dit pro­ject bestaat uit de aan­plant van een rij Zil­ver­lin­des (Tilia tomen­to­sa) voor het ROC-gebouw bij het cen­traal­sta­ti­on van Nij­me­gen. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen de gemeen­te Nij­me­gen, wet­hou­der Jan van der Meer en beel­dend kun­ste­naar Bou­de­wijn Cor­s­ti­aen­sen met leer­lin­gen van M.B.O. […]