Nach­te­lij­ke ver­hui­zing van pla­ta­nen in Nij­me­gen

De vier pla­ta­nen aan de zuid­zij­de van Plein 1944 in Nij­me­gen zijn afge­lo­pen nacht ver­huisd naar een nieu­we loca­tie onder aan de Voer­weg. Een vijf­de boom is ver­plaatst naar de kop van de Hout­straat. De cir­ca 16 meter hoge bomen, die krui­nen heb­ben van zo’n zes meter breed, zijn recht­op ver­voerd op diep­la­ders.

De bomen wor­den van­daag op hun defi­ni­tie­ve plek gezet. De voor­be­rei­ding voor de ver­plaat­sing is enke­le jaren gele­den al gestart met het afste­ken van de wor­tels. Afge­lo­pen week zijn de wor­tels inge­pakt om ze te bescher­men tegen uit­dro­gen. De vorst van de afge­lo­pen dagen is voor de wor­tels geen pro­bleem. Nadat de pla­ta­nen zijn ver­plaatst, vin­den aan de zuid­kant van Plein 1944 nog de laat­ste grond­werk­zaam­he­den plaats. Ook de arche­o­lo­gen gaan nog aan de slag op de plek waar de pla­ta­nen heb­ben gestaan.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen