Inven­ta­ri­sa­tie monu­men­ta­le bomen Nij­me­gen onli­ne

Nij­me­gen heeft op een digi­ta­le kaart alle monu­men­ta­le en waar­de­vol­le bomen geplaatst die onli­ne te bekij­ken zijn. Nij­me­gen hecht veel waar­de aan het groen in de stad en noemt niet voor niets haar bomen­be­stand het “groene kapi­taal” van Nij­me­gen.

In het open­ba­re gebied van de gemeen­te Nij­me­gen staan bij­na 60.000 bomen. Bomen zijn over­al aan­we­zig: in lanen en sin­gels, als groe­pen in stads­par­ken, in het cen­trum, in wij­ken, op bedrijfs­ter­rei­nen en in tui­nen. Een beperkt deel daar­van wordt aan­ge­merkt als bij­zon­de­re bomen. Om een com­pleet over­zicht te krij­gen van de ‘groene monu­men­ten’ heeft de gemeen­te alle waar­de­vol­le en monu­men­ta­le bomen in het open­ba­re gebied geïnventariseerd.

Bomen in kaart gebracht
Loca­ties, soort en leef­tijd zijn in kaart gebracht. Naast de monu­men­ta­le bomen is ook de groep ‘waardevolle bomen’ geïnventariseerd. Deze bomen zijn nu nog niet monu­men­taal maar staan wel op de nomi­na­tie dat in de toe­komst te wor­den. Ten­slot­te zijn ook de zoge­naam­de ‘herdenkingsbomen, zoals de ‘Wilhelminaboom’ op het Her­tog­plein, in de lijst opge­no­men.

Privéterrein
Naast monu­men­ta­le bomen in de open­ba­re ruim­te zijn er ook nog monu­men­ta­le bomen die op privéterrein staan. In het voor­jaar start de gemeen­te met het inven­ta­ri­se­ren van deze bomen.

Bomen zijn beeld­be­pa­lend
Monu­men­ta­le bomen zijn spe­ci­aal door hun hoge leef­tijd, schoon­heid of zeld­zaam­heid. Ze staan vaak op bij­zon­de­re plek­ken en zijn beeld­be­pa­lend aan hun omge­ving. Ze wor­den met extra zorg en bescher­ming omringd. Kap­ver­gun­nin­gen wor­den slechts in zeer uit­zon­der­lij­ke geval­len ver­leend.

Onschat­ba­re waar­de
Monu­men­ta­le bomen zijn van onschat­ba­re waar­de voor onze gezond­heid en de leef­baar­heid van de woon­om­ge­ving. Ze zor­gen voor scho­ne­re lucht, scha­duw, het vast­leg­gen van CO², min­der gezond­heids­klach­ten, een aan­ge­naam leef­kli­maat en het behoud van onze stads­na­tuur.

Waar­de­vol­le en monu­men­ta­le bomen in Nij­me­gen »

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen