Deij­ler­weg in Was­se­naar krijgt weer een mooi groen aan­zicht

Wet­hou­der Dien­ke Dek­ker van de gemeen­te Was­se­naar heeft gis­te­ren de eer­ste boom van in totaal 39 bomen geplant op de Deij­ler­weg in Was­se­naar. Door deze bomen krijgt de Deij­ler­weg weer een mooi groen aan­zicht. Nadat de boom recht stond, stak wet­hou­der Dien­ke Dek­ker haar han­den uit de mou­wen en hielp het jute doek en het […]

Plat­form ‘Mooi Deven­ter’ orga­ni­seert ‘mooi­ste tuin’ en ‘mooi­ste boom’ van Deven­ter

Om de inwo­ners van de gemeen­te Deven­ter te betrek­ken bij de groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le, orga­ni­seert het plat­form ‘Mooi Deven­ter’ de com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste tuin van Deven­ter’. Ook vindt er een com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste boom van Deven­ter’ plaats. Bei­de com­pe­ti­ties wor­den door een vak­kun­di­ge jury beoor­deeld. Deven­ter doet dit jaar mee aan de groen­com­pe­ti­tie van […]

Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Van­af 1 maart is de twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start gegaan. Pro­vin­cies en gemeen­ten kun­nen hier­in inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten aan­dra­gen die Neder­land mooi­er maken. Minis­ter Hui­zin­ga van VROM stelt hier­voor in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar. Pro­vin­cies en gemeen­ten heb­ben vaak nog te wei­nig oog om bin­nen ste­den en langs […]

Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu stelt in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar voor de uit­voe­ring van inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten en plan­nen die Neder­land mooi­er maken. De twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land is voor­al gericht op com­pac­te ver­ste­de­lij­king, ener­gie­land­schap­pen en inte­gra­le ont­wer­pen voor weg en omge­ving. De pro­jec­ten moe­ten over­draag­baar zijn […]

Onver­wacht hoog aan­tal aan­vra­gen Inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land

Boven ver­wach­ting zijn 219 aan­vra­gen voor een bij­dra­ge uit het Inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land inge­diend. Het beschik­ba­re bedrag van  € 6,5 mil­joen is hier­mee ruim 13 keer over­vraagd. Met het Inno­va­tie­pro­gram­ma is minis­ter Cra­mer van VROM op zoek naar inspi­re­ren­de, inno­va­tie­ve pro­jec­ten die bij­dra­gen aan de doe­len van Mooi Neder­land.Hoofd­doel is dat in 2011 Neder­lan­ders meer […]

De toe­komst is mooi dicht­bij

Eind vorig jaar pre­sen­teer­de de ANWB ‘De toe­komst is mooi dicht­bij’, waar­in de bond haar visie op recre­a­tie in 2033 pre­sen­teert. Groe­ne­re woon­wij­ken rond­om de der­tig groot­ste ste­den en een bete­re toe­gan­ke­lijk­heid van het bui­ten­ge­bied door mid­del van een groen­blau­we door­a­de­ring in de stad, zijn twee pun­ten waar de bond zich sterk voor maakt. Hier­voor […]

Groen in de stad is meer dan alleen maar mooi

In een stad met veel groen ben je beter af: groen zui­vert de lucht, dempt lawaai, remt stress, maakt de stad mooi­er, zorgt voor water­ber­ging en het ziet er mooi­er uit. Er is één voor­be­houd: het ste­de­lijk groen moet met zorg en vak­man­schap zijn aan­ge­legd en vraagt om des­kun­dig onder­houd. Suc­ces­vol­le toe­pas­sing resul­teert in een […]