Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu stelt in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar voor de uit­voe­ring van inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten en plan­nen die Neder­land mooi­er maken.

De twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land is voor­al gericht op com­pac­te ver­ste­de­lij­king, ener­gie­land­schap­pen en inte­gra­le ont­wer­pen voor weg en omge­ving. De pro­jec­ten moe­ten over­draag­baar zijn en als inspi­re­rend voor­beeld voor ande­ren kun­nen die­nen.

Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land
Bij de eer­ste ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling in 2009 wer­den 224 pro­jec­ten inge­diend. Daar­van heb­ben er 26 een financiële bij­dra­ge ont­van­gen van het Rijk. Over­he­den, stich­tin­gen, belan­gen­ver­e­ni­gin­gen en onder­ne­mers (inschrij­ving bij Kamer van Koop­han­del is ver­eist) die op een nieu­we manier vorm geven aan een mooi Neder­land, maken kans op een financiële bij­dra­ge. De Inno­va­tie­re­ge­ling is bedoeld als sti­mu­lans en als bij­dra­ge in de kos­ten voor extra ruim­te­lij­ke kwa­li­teit.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
VROM