Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Van­af 1 maart is de twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start gegaan. Pro­vin­cies en gemeen­ten kun­nen hier­in inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten aan­dra­gen die Neder­land mooi­er maken. Minis­ter Hui­zin­ga van VROM stelt hier­voor in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar.
Pro­vin­cies en gemeen­ten heb­ben vaak nog te wei­nig oog om bin­nen ste­den en langs de bestaan­de infra­struc­tuur de omge­ving aan­trek­ke­lijk te maken. Minis­ter Hui­zin­ga: “Met deze prijs wil ik over­he­den sti­mu­le­ren om juist met inno­va­tie oplos­sin­gen te komen om Neder­land juist op deze plek­ken mooi­er te maken”. De twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land is voor­al gericht op com­pac­te ver­ste­de­lij­king, ener­gie­land­schap­pen en inte­gra­le ont­wer­pen voor weg en omge­ving.
 
 
Beoor­deeld door onaf­han­ke­lij­ke advies­com­mis­sie­De twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling loopt van 1 maart tot 1 juni 2010. Na de zomer van 2010 wordt bekend­ge­maakt wel­ke pro­jec­ten een financiële bij­dra­ge ont­van­gen. De voor­stel­len wor­den beoor­deeld door een onaf­han­ke­lij­ke advies­com­mis­sie onder lei­ding van Rijks­bouw­mees­ter Lies­beth van der Pol. De com­mis­sie let daar­bij op de vol­gen­de cri­te­ria:
Bij­dra­ge van het pro­ject aan een Mooi Neder­land
Inno­va­tie
Samen­wer­king
Snel­heid
Doel­ma­tig­heid­Kans maken­Over­he­den, stich­tin­gen, belan­gen­ver­e­ni­gin­gen en onder­ne­mers (inschrij­ving bij Kamer van Koop­han­del is ver­eist) die op een nieu­we manier vorm geven aan een mooi Neder­land, maken kans op een financiële bij­dra­ge.
Meer info­Meer infor­ma­tie over infor­ma­tie­bij­een­kom­sten, thema’s en plan­ning van de twee­de ron­de van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land vindt u hier »
Bron:VROM