Onver­wacht hoog aan­tal aan­vra­gen Inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land

Boven ver­wach­ting zijn 219 aan­vra­gen voor een bij­dra­ge uit het Inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land inge­diend. Het beschik­ba­re bedrag van  € 6,5 mil­joen is hier­mee ruim 13 keer over­vraagd. Met het Inno­va­tie­pro­gram­ma is minis­ter Cra­mer van VROM op zoek naar inspi­re­ren­de, inno­va­tie­ve pro­jec­ten die bij­dra­gen aan de doe­len van Mooi Neder­land.

Hoofd­doel is dat in 2011 Neder­lan­ders meer tevre­den zijn over het land­schap. Nu erva­ren ze dat het Neder­lands land­schap ver­snip­pert, ver­steent en ver­rom­melt, bij­voor­beeld door de ‘dozen’ langs de snel­we­gen, opruk­ken­de woon­wij­ken en zend­mas­ten. Door ‘Mooi Neder­land’ pri­o­ri­teit te maken, wil minis­ter Cra­mer ver­rom­me­ling tegen­gaan, zui­nig en slim omgaan met de ruim­te en een bete­re ruim­te­lij­ke kwa­li­teit berei­ken.

Ruim­te­lij­ke kwa­li­teit bevor­de­ren
Met het inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land wil de minis­ter ruim­te­lij­ke kwa­li­teit bevor­de­ren en inno­ve­ren­de pro­jec­ten vin­den die als voor­beeld kun­nen die­nen voor ande­ren. Gemeen­ten, pro­vin­cies, water­schap­pen, stich­tin­gen en onder­ne­mers die in het han­dels­re­gis­ter inge­schre­ven zijn, kon­den tot 1 juli ideeën, plan­nen en uit­voe­rings­pro­jec­ten indie­nen om in aan­mer­king te komen voor de Inno­va­tie­re­ge­ling.

Bron:
VROM