TEEB Stad: meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld

Wan­neer baten het uit­gangs­punt vor­men bij gebieds­ont­wik­ke­ling levert dat meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld, bear­gu­men­teer­de Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos tij­dens de work­shop TEEB Stad (The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty) op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. De work­shop TEEB Stad werd geor­ga­ni­seerd door Groen­keur, HIC – pro­mo­tie van […]

Meer­stad groen met min­der natuur

De eco­lo­gi­sche hoofd­struc­tuur tus­sen het Zuid­laar­der­meer en Mid­den Gro­nin­gen kan aan­ge­legd wor­den. Ook nu de ambi­ties voor Meer­stad zijn bij­ge­steld, is het moge­lijk 250 hec­ta­re EHS in te rich­ten. De pro­vin­cie wil snel star­ten. In de zomer van 2013 moet het inrich­tings­plan klaar zijn. In Meer­stad is steeds geko­zen voor even­veel groen (natuur) als rood […]

Meer open­baar groen, min­der hit­te­stress in ste­den

In Wage­nin­gen is het op een door­snee dag 2,4 gra­den war­mer dan bui­ten de stad. ’s Zomers en ’s win­ters. Maar geen nood: meer groen zorgt voor ver­koe­ling.  “Met een pro­cent meer groen­be­dek­king neemt het effect 0,06 graad af.” En dat is belang­rijk voor stads­ont­wer­pers. Het ver­schil in tem­pe­ra­tuur tus­sen stad en plat­te­land kan op […]

Dag van het Park trekt min­der bezoe­kers

De zes­de edi­tie van de Dag van het Park heeft zon­dag 100.000 bezoe­kers getrok­ken. Dat heeft de ANWB, die de dag samen met de Bomenstich­ting orga­ni­seer­de, zon­dag gemeld. In 2009 trok de Dag van het Park nog 120.000 men­sen. Toch spreekt de ANWB, ondanks de regen en storm in delen van het land, van „een […]

Alp­hen aan den Rijn plant min­der bomen dan gepland

Het aan­tal bomen in Alp­hen­se woon­wij­ken neemt steeds ver­der af. Ter­wijl de gemeen­te­raad twee jaar terug besloot dat er veel méér bomen moesten bij­ko­men. In de laat­ste twee win­ters zijn er 150 bomen min­der geplant dan er bij werk­zaam­he­den zijn weg­ge­haald. Dit jaar stijgt dat aan­tal vol­gens de plan­ning naar 226 bomen min­der. Zo blijkt […]

Min­der groen in com­pac­te ste­den

Het wonen in de stad is door bewust over­heids­be­leid onaan­trek­ke­lijk gewor­den. Dit stelt NWO-onder­­zoe­­ker Jas­per Dek­kers vast. Hij doelt hier­mee op de ‘compacte stad’ met dich­te bebou­wing in de stad en veel groen tus­sen de ste­den. Vol­gens de pro­mo­ven­dus  gaat dit ten kos­te van het groen in de stad. Dek­kers stelt vast dat de  doel­stel­ling […]

Min­der stress en meer soci­a­le steun in groe­ne leef­om­ge­ving

Bewo­ners van groe­ne wij­ken voe­len zich gezon­der, min­der gestrest, vei­li­ger en min­der een­zaam dan bewo­ners van wij­ken met wei­nig groen. Daar­om draagt groen in de leef­om­ge­ving bij aan een goe­de gezond­heid. Con­creet ligt het huis­art­sen­be­zoek in groe­ne buur­ten lager dan elders. Anders dan ver­wacht, bewe­gen bewo­ners van groe­ne buur­ten niet meer dan bewo­ners van buur­ten […]