Meer­stad groen met min­der natuur

De eco­lo­gi­sche hoofd­struc­tuur tus­sen het Zuid­laar­der­meer en Mid­den Gro­nin­gen kan aan­ge­legd wor­den. Ook nu de ambi­ties voor Meer­stad zijn bij­ge­steld, is het moge­lijk 250 hec­ta­re EHS in te rich­ten. De pro­vin­cie wil snel star­ten. In de zomer van 2013 moet het inrich­tings­plan klaar zijn.

In Meer­stad is steeds geko­zen voor even­veel groen (natuur) als rood (hui­zen). Gede­pu­teer­de Van der Ploeg: “We wil­len in Meer­stad meer dan gewoon mooie natuur, het wordt een duur­zaam func­ti­o­ne­rend deel van de eco­lo­gi­sche hoog­struc­tuur. Dit kan met min­der hec­ta­res nu we min­der wonin­gen bou­wen, de ver­hou­ding blijft gelijk.” Rond de 250 ha EHS wordt inge­richt, in plaats van de oor­spron­ke­lij­ke 395 ha. Het gaat om natuur bui­ten het zoge­naam­de exploi­ta­tie­ge­bied van Meer­stad.

Invul­ling EHS 
De EHS bij Meer­stad ver­bindt de natuur­ge­bie­den Zuid­laar­der­meer (Natu­ra 2000 gebied) en Mid­den Gro­nin­gen. Die­ren als de otter en de bever kun­nen straks rond­trek­ken. De wet­te­lijk bescherm­de hei­kik­ker krijgt een nieuw leef­ge­bied. Door enke­le per­ce­len toe te voe­gen aan bestaan­de natuur­ge­bie­den ver­be­tert de water­huis­hou­ding en is nog mini­maal beheer nodig. 

Scher­pe keu­zes
Het belang van deze natuur­ont­wik­ke­ling wordt onder­schre­ven door meer­de­re par­tij­en in het lan­de­lijk gebied. De gebieds­com­mis­sies Meer­stad (ten noor­den van A7) en Wes­ter­broek (ten zui­den van A7) heb­ben de afge­lo­pen jaren plan­nen gemaakt. Nu er min­der geld en grond is, zul­len nog enke­le scher­pe keu­zes vol­gen. Medio 2013 moet het con­cept inrich­tings­plan klaar zijn, geba­seerd op de eer­der door PS bespro­ken tra­cé­keu­ze.