TEEB Stad: meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld

Wan­neer baten het uit­gangs­punt vor­men bij gebieds­ont­wik­ke­ling levert dat meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld, bear­gu­men­teer­de Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos tij­dens de work­shop TEEB Stad (The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty) op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. De work­shop TEEB Stad werd geor­ga­ni­seerd door Groen­keur, HIC – pro­mo­tie van […]

Men­sen die wonen in niet groe­ne omge­ving gaan vaker op vakan­tie

Men­sen die in een niet al te groe­ne omge­ving wonen, lij­ken dat te com­pen­se­ren door meer op vakan­tie te gaan. In totaal gaat het om 20 mil­joen extra over­nach­tin­gen.Dat schrij­ven onder­zoe­kers van Wage­nin­gen, Gro­nin­gen en het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving in de onli­ne ver­sie van Lands­ca­pe and Urban Plan­ning. De onder­zoe­kers von­den een opmer­ke­lijk groot […]

Groen zorgt ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten en beter leren ken­nen

Uit de toe­komst­vi­sie over de wijk Bos­win­kel in Ensche­de blijkt dat een groe­ne omge­ving met dui­de­lij­ke gebruiks­mo­ge­lijk­he­den in het open­baar groen ervoor zorgt dat de bewo­ners van de wijk elkaar meer gaan ont­moe­ten en elkaar dus beter leren ken­nen. In de visie ‘Boswinkel duur­zaam en vitaal’ staat het vol­gen­de omschre­ven: “Het ver­gro­ten van de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den […]

Bete­ke­nis van groen voor men­sen in Pracht­wij­ken

In het kader van het pro­gram­ma Jeugd & Groen van de Raad voor het Lan­de­lijk Gebied, heeft de Raad aan TLU land­schaps­ar­chi­tec­ten gevraagd om een ver­ken­ning te doen voor dit onder­werp in de zoge­naam­de pracht­wij­ken. In deze ver­ken­ning is gericht geke­ken naar de bete­ke­nis van groen en open­ba­re ruim­te in aan­dachts­wij­ken en naar moge­lijk­he­den om, […]

De kroon op het werk Wer­ken aan het juis­te kli­maat voor men­sen en bomen

Onder de titel “De kroon op het werk” is een infor­ma­tief een aan­trek­ke­lijk boek­je ver­sche­nen. In het boek­je wordt stil gestaan bij het belang van een gezond kli­maat voor de men­sen en voor de bomen. Daar­naast wordt inzicht gege­ven in de ver­schil­len­de func­ties van bomen, de kos­ten van ver­zor­ging en de baten. Er wordt een […]

Men­sen over bomen

Het aan­tal klach­ten over bomen in de stad is de afge­lo­pen tien jaar toe­ge­no­men. Tege­lij­ker­tijd is ook het aan­tal ini­ti­a­tie­ven voor behoud en aan­plant van bomen gegroeid. Dat blijkt uit een onder­zoek dat de Weten­schaps­win­kel van Wage­nin­gen UR voor de Bomenstich­ting uit­voer­de. Voor dit onder­zoek is een enquê­te gehou­den onder 64 gemeen­ten, waar­uit naar voren […]

Groen voor alle men­sen

Doel van het onder­zoek is het geven van een over­zicht van onder­zoe­ken die de stel­ling onder­steu­nen dat een groe­ne leef­om­ge­ving eco­no­mi­sche waar­de heeft. In het rap­port is een onder­scheid gemaakt in vijf thema’s die elk in een apart hoofd­stuk wor­den behan­deld. In het hoofd­stuk Alge­meen is de lite­ra­tuur opge­no­men die naar de mening van de […]