De kroon op het werk Wer­ken aan het juis­te kli­maat voor men­sen en bomen

Onder de titel “De kroon op het werk” is een infor­ma­tief een aan­trek­ke­lijk boek­je ver­sche­nen. In het boek­je wordt stil gestaan bij het belang van een gezond kli­maat voor de men­sen en voor de bomen. Daar­naast wordt inzicht gege­ven in de ver­schil­len­de func­ties van bomen, de kos­ten van ver­zor­ging en de baten. Er wordt een plei­dooi gehou­den voor een nood­za­ke­lij­ke kli­maats­ver­an­de­ring rich­ting een eco­no­misch kli­maat waar­in alle func­ties van de natuur in het alge­meen en bomen in het bij­zon­der op hun juis­te waar­de wor­den geschat.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt
U kunt hier deze bro­chu­re bestel­len

Ook inte­res­sant:
Kli­maat, eco­no­mie, open­baar groen

Bron:
Plant Publi­ci­ty Hol­land
Ver­e­ni­ging van Hove­niers en Groen­voor­zie­ners
Ken­nis­cen­trum tri­ple E