Bete­ke­nis van groen voor men­sen in Pracht­wij­ken

In het kader van het pro­gram­ma Jeugd & Groen van de Raad voor het Lan­de­lijk Gebied, heeft de Raad aan TLU land­schaps­ar­chi­tec­ten gevraagd om een ver­ken­ning te doen voor dit onder­werp in de zoge­naam­de pracht­wij­ken. In deze ver­ken­ning is gericht geke­ken naar de bete­ke­nis van groen en open­ba­re ruim­te in aan­dachts­wij­ken en naar moge­lijk­he­den om, door mid­del van groen, ont­moe­ting van bewo­ners te sti­mu­le­ren. Cen­traal in deze ver­ken­ning ston­den de opgroei­en­de kin­de­ren in de wij­ken. Kin­de­ren en jon­ge­ren groei­en op met de buur­kin­de­ren, heb­ben hun vriend­jes van school in de buurt, komen elkaar op straat en op het school­plein tegen. Voor hen is het cru­ci­aal, dat de omge­ving uit­no­di­gend is, moge­lijk­heid tot ver­plaat­sen geeft en vei­lig en inspi­re­rend is.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Pracht­wij­ken, bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, kin­de­ren

Bron:
Raad voor het Lan­de­lijk Gebied
TLU Land­schaps­ar­chi­tec­ten