Men­sen over bomen

Het aan­tal klach­ten over bomen in de stad is de afge­lo­pen tien jaar toe­ge­no­men. Tege­lij­ker­tijd is ook het aan­tal ini­ti­a­tie­ven voor behoud en aan­plant van bomen gegroeid. Dat blijkt uit een onder­zoek dat de Weten­schaps­win­kel van Wage­nin­gen UR voor de Bomenstich­ting uit­voer­de. Voor dit onder­zoek is een enquê­te gehou­den onder 64 gemeen­ten, waar­uit naar voren komt dat het zin­vol is om bur­gers con­cre­te infor­ma­tie te geven over bomen en groen, en over par­ti­ci­pa­tief onder­houd en gebruik van natuur in de stad. Boven­dien blijkt dat bur­ger­par­ti­ci­pa­tie een posi­tie­ve invloed heeft op de hou­ding van bur­gers ten opzich­te van bomen