Groen zorgt ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten en beter leren ken­nen

Uit de toe­komst­vi­sie over de wijk Bos­win­kel in Ensche­de blijkt dat een groe­ne omge­ving met dui­de­lij­ke gebruiks­mo­ge­lijk­he­den in het open­baar groen ervoor zorgt dat de bewo­ners van de wijk elkaar meer gaan ont­moe­ten en elkaar dus beter leren ken­nen.

In de visie ‘Boswinkel duur­zaam en vitaal’ staat het vol­gen­de omschre­ven: “Het ver­gro­ten van de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den van de open­ba­re ruim­te maakt een bewe­ging van ‘kijkgroen’ naar ‘doegroen’ moge­lijk. Zo kan onder­scheid wor­den gemaakt in groen om in te spe­len, om in te bewe­gen, om in te ‘tuinieren’, om in te ont­moe­ten en om in rust te genie­ten”.

Soci­a­le cohe­sie ver­gro­ten
Ver­der staat er in de visie dat de kwa­li­teit van de groen­struc­tuur diver­se moge­lijk­he­den biedt om acti­vi­tei­ten te orga­ni­se­ren die de soci­a­le cohe­sie en het wel­zijn ver­gro­ten. Bewo­ners wor­den uit­ge­no­digd om hier­van gebruik te maken en zo moge­lijk gefa­ci­li­teerd om ini­ti­a­tie­ven te ont­plooi­en.

Wijk Bos­win­kel
De wijk Bos­win­kel in Ensche­de is eind jaren ’50 gebouwd. Het oos­te­lijk deel dat ook bekend­staat als Kot­man-west kwam in een onder­zoek door NRC-Han­dels­blad naar voren als een van de arm­ste wij­ken van Neder­land. Het werd gebouwd door ver­schil­len­de woning­cor­po­ra­ties en bestaat uit por­tiek­flats met daar­tus­sen rij­tjes laag­bouw.

Down­load hier de visie »

Bron:

  • Visie Bos­win­kel
  • Gemeen­te Ensche­de