Groen voor alle men­sen

Doel van het onder­zoek is het geven van een over­zicht van onder­zoe­ken die de stel­ling onder­steu­nen dat een groe­ne leef­om­ge­ving eco­no­mi­sche waar­de heeft. In het rap­port is een onder­scheid gemaakt in vijf thema’s die elk in een apart hoofd­stuk wor­den behan­deld. In het hoofd­stuk Alge­meen is de lite­ra­tuur opge­no­men die naar de mening van de auteur van dit rap­port niet onder te ver­de­len was bij de ande­re thema’s. Twee aspec­ten staan in de thema’s cen­traal. De te rea­li­se­ren bespa­rin­gen in maat­schap­pe­lij­ke kos­ten en de moge­lij­ke opbreng­sten van inves­te­rin­gen in een groe­ne leef­om­ge­ving. De thema’s zijn Groen en Gezond­heid, Groen en Wer­ken; Groen en Wonen; Groen en Recre­a­tie en Groen en Vei­lig­heid.