Bij­en­sterf­te in Lim­burg wordt terug­ge­dron­gen

Ruim de helft van de 358 soor­ten bij­en en hom­mels die in Neder­land voor­ko­men, wordt bedreigd. Van­we­ge de hoge bij­en­sterf­te in de pro­vin­cie Lim­burg, is Attrac­tie­park Tover­land sinds janu­a­ri het decor van een bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek in het kader van het pro­ject ‘Samen voor Bij­en’. Het eind vorig jaar geor­ga­ni­seer­de sym­po­si­um ‘Lim­bur­gers bij­een voor bij­en’, was het […]

Wil­de bloe­men voor bij­en in De Kem­pen

Het gaat gelei­de­lijk aan een beet­je beter met de bij­en. De Kem­pen­ge­meen­ten doen er nog een schep­je boven­op. Zij gaan 20.000 strui­ken en bomen plaat­sen en 4,5 hec­ta­re aan ber­men inzaai­en met wil­de bloe­men.  Daar­mee moe­ten bij­en weer iets mak­ke­lij­ker aan stuif­meel en nec­tar kun­nen komen. Het pro­ject ‘Bloei­en­de Kem­pen’ kost een ton. De pro­vin­cie betaalt […]

Van 11 tot 13 juni orga­ni­seert Groei & Bloei de der­de Nati­o­na­le Tuin­week

De Nati­o­na­le Tuin­week sluit aan bij een groei­en­de belang­stel­ling voor tui­nie­ren en alles wat met groen te maken heeft. Denk bij­voor­beeld aan meer groen om wonin­gen en bedrij­ven. Vaak kan dat wor­den gere­a­li­seerd zon­der veel (extra) ruim­te­be­slag, bij­voor­beeld op braak­lig­gen­de ter­rei­nen, in bin­nen­tui­nen en ver­ti­caal tegen gevels of op bal­kons. Op braak­lig­gen­de ter­rei­nen ont­staan buurt­moes­tui­nen. […]

Amster­dam bedekt door iepen­sneeuw tij­dens Spring­snow fes­ti­val

Tot 21 mei vindt in Amster­dam het ‘Spring­snow’ fes­ti­val plaats. Om te vie­ren dat de iepen hun bloe­sem los­la­ten en de stad ver­fris­sen met een magi­sche len­te­sneeuw, is een spe­ci­a­le iepen­rou­te uit­ge­stip­peld die langs de mooi­ste iepen van de stad loopt. Dat Amster­dam een groe­ne stad is, dat weten de mees­te inwo­ners wel. Maar wie […]

Scho­lie­ren in De Bilt zaai­en veld­bloe­men

Groei & Bloei gaat met basis­scho­lie­ren ber­men in De Bilt inzaai­en met veld­bloe­men. De gemeen­te heeft daar­voor een aan­tal ber­men klaar­ge­maakt. Leer­lin­gen van de basis­scho­len Wereld­wijs, Juli­a­na­school en The­re­si­a­school zaai­en de komen­de weken een meer­ja­rig veld­bloe­men­meng­sel dat aan­trek­ke­lijk is voor bij­en en vlin­der. Als eer­ste is een berm ach­ter de kin­der­boer­de­rij in Bilt­ho­ven aan de […]

Basis­school­leer­lin­gen leg­gen bloe­men­lint aan door Zwol­le

Ook al zijn veel men­sen bang voor bij­en, het zijn eigen­lijk hele belang­rij­ke die­ren. Ze zor­gen niet alleen voor honing, maar bestui­ven ook onze land­bouw­ge­was­sen. Dank­zij de bij­en kun­nen wij bij­voor­beeld aard­bei­en en appels eten. Maar de bij­en heb­ben het moei­lijk omdat er steeds min­der voed­sel voor hen te vin­den is. De oor­zaak hier­van is […]

Het Bloe­sem­park staat in bloei

De bloei­pe­ri­o­de van de ker­sen­bloe­sem­bo­men in het Bloe­sem­park in het Amster­dam­se Bos is aan­ge­bro­ken. De weel­de aan bloe­sems kan nu bewon­derd wor­den! Als er nau­we­lijks wind is, kun­nen de bomen meer­de­re weken in bloei staan. Bij veel wind is de bloe­sem­pe­ri­o­de snel­ler voor­bij. Wees er dus op tijd bij als je het niet wilt mis­sen! […]