Amster­dam bedekt door iepen­sneeuw tij­dens Spring­snow fes­ti­val

Tot 21 mei vindt in Amster­dam het ‘Spring­snow’ fes­ti­val plaats. Om te vie­ren dat de iepen hun bloe­sem los­la­ten en de stad ver­fris­sen met een magi­sche len­te­sneeuw, is een spe­ci­a­le iepen­rou­te uit­ge­stip­peld die langs de mooi­ste iepen van de stad loopt.
Dat Amster­dam een groe­ne stad is, dat weten de mees­te inwo­ners wel. Maar wie wist dat de stad maar liefst één boom per twee inwo­ners telt? Wat ech­ter nog uit­zon­der­lij­ker is, is het aan­tal iepen in onze stad; de 75.000 loof­bo­men maken Amster­dam tot iepen­hoofd­stad van de wereld. Iets om trots op te zijn!
Wan­neer de mees­te ande­re bomen nog niet door­heb­ben dat de zon weer begint te schij­nen, ont­waakt de iep al vroeg uit haar win­ter­slaap. Zon­der dat we het door­heb­ben, valt er opeens een groe­ne gloed over Amster­dam. De iep opent rus­tig haar bloem­knop­pen en begint ver­vol­gens vrucht­jes te vor­men.
Wan­neer deze vrucht­jes na een tijd­je begin­nen uit te groei­en, gebeurt er iets magisch. Als in een sprook­je laten de iepen­vrucht­jes los en komen als een fris­se len­te­sneeuw naar bene­den gedwar­reld. Plei­nen, stra­ten en par­ken wor­den bedekt onder een dik pak iepen­bloe­sem.
Dit natuur­ver­schijn­sel wordt gevierd in Amster­dam. Tot 21 mei vindt in Amster­dam het ‘Spring­snow’ fes­ti­val plaats, waar­bij de iep cen­traal staat. Er is een spe­ci­a­le iepen­rou­te van acht kilo­me­ter uit­ge­stip­peld waar­in de mooi­ste iepen van de stad in de spot­light wor­den gezet: van het iepe­n­ar­bo­re­tum in Amster­dam-Noord (vlak­bij het EYE Film­mu­se­um) naar de Hor­tus Bota­ni­cus.
Bron: Gemeen­te Amster­dam