Het Bloe­sem­park staat in bloei

De bloei­pe­ri­o­de van de ker­sen­bloe­sem­bo­men in het Bloe­sem­park in het Amster­dam­se Bos is aan­ge­bro­ken. De weel­de aan bloe­sems kan nu bewon­derd wor­den!
Als er nau­we­lijks wind is, kun­nen de bomen meer­de­re weken in bloei staan. Bij veel wind is de bloe­sem­pe­ri­o­de snel­ler voor­bij. Wees er dus op tijd bij als je het niet wilt mis­sen! De bloe­men­pracht levert mooie plaat­jes (en film­pjes, bij­voor­beeld hier op You­tu­be) op.

Tsuna­mi­mo­nu­ment

In het Bloe­sem­park bevindt zich het Tsuna­mi­mo­nu­ment. Het Bloe­sem­park is een gelief­de plek voor de Japan­se gemeen­schap in en rond Amster­dam. De bomen waren een gift van de Japan­se vrou­wen­ver­e­ni­ging in Neder­land.

Vrou­wen­na­men

In 2000 schonk de Japan Women’s Club (JWC) 400 ker­sen­bo­men aan Amstel­veen. Iede­re boom heeft een naam: 200 bomen heb­ben een Japan­se vrou­wen­naam, 200 bomen heb­ben een Neder­land­se vrou­wen­naam.

Sak­ura, feest van de len­te

Met Sak­ura, ofwel het Ker­sen­bloe­sem­feest, vie­ren Japan­ners de komst van de len­te. Het is tra­di­tie om met fami­lie en vrien­den onder de bloei­en­de ker­sen­bo­men te pick­nic­ken. Bloe­men — en de natuur in het alge­meen — heb­ben in Japan een sym­bo­li­sche bete­ke­nis. De ker­sen­bloe­sem staat voor een nieuw begin, maar ver­wijst tege­lij­ker­tijd naar de ver­gan­ke­lijk­heid van het leven.

Fes­ti­val

Amstel­veen orga­ni­seert jaar­lijks het Ker­sen­bloe­sem­fes­ti­val voor de Japan­se gemeen­schap als dank voor de schen­king van de ker­sen­bo­men. Dit jaar was dat op 10 april. Het Ker­sen­bloe­sem­fes­ti­val is een manier om uiting te geven aan de gast­vrij­heid en de ban­den met Japan te ver­ste­vi­gen.
Bron: Gemeen­te Amster­dam