Van 11 tot 13 juni orga­ni­seert Groei & Bloei de der­de Nati­o­na­le Tuin­week

De Nati­o­na­le Tuin­week sluit aan bij een groei­en­de belang­stel­ling voor tui­nie­ren en alles wat met groen te maken heeft. Denk bij­voor­beeld aan meer groen om wonin­gen en bedrij­ven. Vaak kan dat wor­den gere­a­li­seerd zon­der veel (extra) ruim­te­be­slag, bij­voor­beeld op braak­lig­gen­de ter­rei­nen, in bin­nen­tui­nen en ver­ti­caal tegen gevels of op bal­kons. Op braak­lig­gen­de ter­rei­nen ont­staan buurt­moes­tui­nen. Gue­r­il­la­gar­de­ning en samen tui­nie­ren zijn vor­men die der­ti­gers en veer­ti­gers aan­spreekt. Stads­tuin­bouw­or­ga­ni­sa­ties sti­mu­le­ren bewo­ners meer te doen met groen.
Het ver­groe­nen van ste­den en dor­pen levert niet alleen een bij­dra­ge aan een gro­te­re bio­di­ver­si­teit. Meer groen en min­der bestra­ting zorgt ook voor een bete­re water­ber­ging en voor­komt over­be­las­ting van rio­le­rin­gen.
Meer infor­ma­tie en een over­zicht van alle loka­le acti­vi­tei­ten vindt u hier.
Open tui­nen­week­end
De Nati­o­na­le Tuin­week wordt op 18 en 19 juni fees­te­lijk afge­slo­ten met het Open Tui­nen week­end. Hier vindt u een lijst van de tui­nen die u tij­dens het Open Tui­nen Week­end kunt bezoe­ken. De mees­te acti­vi­tei­ten zijn gra­tis; voor som­mi­ge zal een klei­ne bij­dra­ge in kos­ten wor­den gevraagd.
Bron: cgconcept.be