Vijf Ant­werp­se scho­len krij­gen groe­ne speel­plaats

Vijf scho­len in Ant­wer­pen-Noord en Bor­ger­hout ont­van­gen van de stad Ant­wer­pen hulp bij de aan­leg van een groe­ne, avon­tuur­lij­ke speel­plaats. Op die manier wil de stad de waar­de van natuur onder de aan­dacht bren­gen van kin­de­ren en jon­ge­ren. Alle scho­len kre­gen onder­steu­ning bij de aan­leg van hun speel­plaats. De scho­len kre­gen een pro­fes­si­o­neel ont­werp en […]

Bewo­ners Vaas­sen krij­gen geld voor beplan­ten en onder­houd groen

Buurt­be­wo­ners van de Bot­hastraat en de Smut­straat in Vaas­sen wil­len geza­men­lijk de groen­per­ken in hun omge­ving voor­zien van nieu­we beplan­ting en deze ook onder­hou­den. De gemeen­te Epe beloont dit ini­ti­a­tief met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van 2500 euro. De groen­per­ken zijn in ver­val geraakt door weg­werk­zaam­he­den. De gemeen­te zou deze per­ken weer aan­pak­ken, maar buurt­be­wo­ners stel­den […]

520 kin­de­ren krij­gen boom in geboor­te­bos in Bel­gi­sche Lier

Ruim 1200 men­sen heb­ben afge­lo­pen zater­dag gehol­pen bij het plan­ten van het eer­ste geboor­te­bos in het Bel­gi­sche Lier. Er zijn 520 bomen geplant door ouders met kin­de­ren, de ande­re zijn bij­ge­plant door Natuur­punt. Bur­ge­mees­ter Mar­leen Van­der­poor­ten en sche­pen van Duur­zaam Beleid Els Van Weert, plant­te elk een boom. Daar­na ont­hul­de ze een bord waar­op de […]

Basis­scho­len in Oss krij­gen bomen van gemeen­te

De gemeen­te Oss gaat van start met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Met dit pro­ject krij­gen basis­scho­len in deze gemeen­te de kans om met behulp van gemeen­te­lijk bud­get een extra boom aan te plan­ten op het school­plein. De gemeen­te ziet het als een inves­te­ring in de direc­te leef­om­ge­ving van basis­school­kin­de­ren. Het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ […]

Sani­tair­units cam­ping krij­gen groen dak

Op Goe­ree-Over­flak­­kee wordt het nieu­we recre­a­tie­ge­bied Klep­per­dui­nen ont­wik­keld. In een voor­ma­lig land­bouw­ge­bied, nu natuur­ge­bied, wordt een dri­­ve-in Cam­per­park, een toe­ris­ti­sche cam­ping en een sta­ca­ra­van voor­zie­ning  aan­ge­legd. Het recre­a­tie­ter­rein wordt omlijst door een eco­lo­gi­sche zone. Om de mobie­le sani­tai­re units een natuur­lijk karak­ter te geven, is geko­zen voor groe­ne daken. Bij de ont­wik­ke­ling van het dri­­ve-in […]

Basis­scho­len krij­gen extra groen van de gemeen­te Eind­ho­ven

De gemeen­te Eind­ho­ven geeft veer­tig basis­scho­len een boom of haag cadeau voor op het school­plein. Met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ wordt de speelom­ge­ving van de leer­lin­gen mooi­er en krij­gen de kin­de­ren de kans erva­ring op te doen met bomen en groen. Scho­len die mee­doen krij­gen pro­fes­si­o­neel advies over het groen. Er is komend jaar […]

Vlaar­din­gers krij­gen groen geluk­s­pak­ket­je in de brie­ven­bus

De gemeen­te Vlaar­din­gen doet tus­sen 15 en 31 decem­ber 2009 bij Vlaar­din­gers een groen geluk­s­pak­ket­je in de brie­ven­bus. Hier­in zit een zak­je met kla­­ver­­tje-vier-bol­le­­tjes om zelf een geluks­plant­je mee te kwe­ken. Vlaar­din­gen won in okto­ber 2009 goud in de jaar­lijk­se nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Stich­ting Enten­te Flo­ra­le. Wet­hou­der Anny Atte­ma van schoon, heel en fleu­rig: “Vlaardingen […]