Vlaar­din­gers krij­gen groen geluk­s­pak­ket­je in de brie­ven­bus

De gemeen­te Vlaar­din­gen doet tus­sen 15 en 31 decem­ber 2009 bij Vlaar­din­gers een groen geluk­s­pak­ket­je in de brie­ven­bus. Hier­in zit een zak­je met kla­ver­tje-vier-bol­le­tjes om zelf een geluks­plant­je mee te kwe­ken.
Vlaar­din­gen won in okto­ber 2009 goud in de jaar­lijk­se nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie van Stich­ting Enten­te Flo­ra­le.

Wet­hou­der Anny Atte­ma van schoon, heel en fleu­rig: “Vlaardingen is een jaar lang Groen­ste Stad van Neder­land. We zijn hier trots op. We zien de prijs als waar­de­ring voor onze natuur­vi­sie en onze inves­te­ring in het groen. Het gemeen­te­be­stuur wil de vreug­de over de ere­ti­tel Groen­ste Stad van Neder­land graag delen met de inwo­ners. En daar hoort een groen cadeau­tje bij.”

Het kla­ver­tje vier van Vlaar­din­gen
Vlaar­din­gen is aan de vak­ju­ry van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie gepre­sen­teerd als ‘Het kla­ver­tje vier van Vlaar­din­gen’. De Oude Haven en de Vlaar­ding­se Vaart vor­men het steel­tje. In de drie bebouw­de stads­de­len, de drie kla­ver­blaad­jes, zijn groe­ne oases te vin­den, zoals de Heem­tuin West­wijk, stads­par­ken t Hof en het Oran­je­park, en het Natuur­park Holy.  Natuur- en recre­a­tie­ge­bied De Broek­pol­der is het vier­de, zeld­za­me kla­ver­blad. Wet­hou­der Atte­ma: “Het kla­ver­tje vier bracht onze stad geluk in de groen­com­pe­ti­tie. Ik wens onze inwo­ners nu ple­zier met plan­ten van hun kla­ver­tjes vier.”

Vlaar­din­gen in 2010: groen, groe­ner, groenst
Het geluk­s­pak­ket­je bevat ook een fol­der met infor­ma­tie over de ver­kie­zing van Vlaar­din­gen tot Groen­ste Stad van Neder­land en infor­ma­tie over acti­vi­tei­ten om Vlaar­din­gen in 2010 groen te kleu­ren. De gemeen­te en VVV Vlaar­din­gen wil­len in de len­te een acti­vi­tei­ten­pro­gram­ma lan­ce­ren, samen met natuur- en eve­ne­men­ten­or­ga­ni­sa­ties. Met bij­voor­beeld excur­sies, lezin­gen, wan­del- fiets- en vaar­toch­ten, pick­nicks, wed­strij­den: zolang het maar groen, groe­ner, groenst is.

Begin 2010 volgt daar­over meer infor­ma­tie, maar in de huis-aan-huis-fol­der belicht de gemeen­te alvast drie acti­vi­tei­ten: een wed­strijd voor gevel­tui­nen en bal­kons, een groe­ne trouw­wed­strijd en het plan­ten van vier bij­zon­de­re bomen als geschenk van het gemeen­te­be­stuur aan de inwo­ners.

Bezoek web­si­tes voor meer info
Infor­ma­tie over Vlaar­din­gen als Groen­ste Stad van Neder­land staat op vlaardingen.nl/klavertjevier. Hier staat ook infor­ma­tie over de gevel­tuin- en bal­kon­weds­tijd en de trouw­wed­strijd.

Down­load hier de bro­chu­re: ‘Vlaar­din­gen: groen, groe­ner, groenst’

Bron:
Gemeen­te Vlaar­din­gen