Vijf Ant­werp­se scho­len krij­gen groe­ne speel­plaats

Vijf scho­len in Ant­wer­pen-Noord en Bor­ger­hout ont­van­gen van de stad Ant­wer­pen hulp bij de aan­leg van een groe­ne, avon­tuur­lij­ke speel­plaats. Op die manier wil de stad de waar­de van natuur onder de aan­dacht bren­gen van kin­de­ren en jon­ge­ren.

Alle scho­len kre­gen onder­steu­ning bij de aan­leg van hun speel­plaats. De scho­len kre­gen een pro­fes­si­o­neel ont­werp en een sub­si­die van maxi­maal 6.500 euro. Ook de scho­len zelf lever­den inspan­nin­gen. Sinds de start van het pro­ject wer­ken direc­ties, leer­krach­ten, leer­lin­gen en ouders mee aan ont­werp, aan­leg en onder­houd van de speel­plaat­sen.

Bes­te idee
Afge­lo­pen zater­dag werd het eer­ste groe­ne school­plein geo­pend. De stad Ant­wer­pen heeft laten weten het pro­ject voort te zet­ten. Elke Ant­werp­se school die haar school­plein wil ver­groe­nen, krijgt advies en een sub­si­die van maxi­maal 600 euro. Jaar­lijks krijgt het bes­te idee een sub­si­die van 7.500 euro.

Bron:
Nieuws­blad