Plan­ten tegen dro­ge lucht

De ver­dam­ping door plan­ten in een gebouw leidt tot min­der dro­ge lucht: min­der hoofd­pijn en bete­re con­cen­tra­tie.

Con­gres Hit­te­stress: Work­shop Wel­ke bomen zor­gen voor een beter stads­kli­maat?

Maan­dag 25 juni a.s. Con­gres Hit­te­stress in Den Bosch Work­shop 1:   Wel­ke bomen zor­gen voor een beter stads­kli­maat? Van 11.45 tot 12.45 in zaal Dex­ter 15 Bomen heb­ben een gun­sti­ge invloed op het kli­maat in een stad. Ze geven scha­duw en door ver­dam­ping is het een natuur­lij­ke, mili­eu­vrien­de­lij­ke air­co. Bomen gedij­en het bes­te als de […]

Con­gres Hit­te­stress op 25 juni a.s.

Op 25 juni 2018 is in Den Bosch het Con­gres Hit­te­stress: Hoe Neder­land omgaat met een war­mer kli­maat. De orga­ni­sa­tie is een ini­ti­a­tief van de Nati­o­na­le Kli­maat­ad­a­pa­ta­tie­stra­te­gie (NAS). Dag­voor­zit­ter is Hel­ga van Leur en ook is de Minis­ter van I&M aan­we­zig. Onge­veer 500 beleids­ma­kers, weten­schap­pers en onder­ne­mers zul­len zich hier bezig­hou­den met de drie Hete […]

Mark Rut­te en Sha­ron Dijks­ma ope­nen Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016

Op ini­ti­a­tief van de staats­se­cre­ta­ris van Infra­struc­tuur en Mili­eu vindt op woens­dag 26 okto­ber de Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016 plaats in de voor­ma­li­ge Van Nel­le­fa­briek in Rot­ter­dam. Minis­­ter-pre­­si­­dent Mark Rut­te en staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma ope­nen de top geza­men­lijk. Tij­dens de top zul­len nieu­we ini­ti­a­tie­ven, maat­re­ge­len en acties die bij­dra­gen aan CO2-reduc­­tie bij elkaar gebracht wor­den. Aan­lei­ding […]

Jan Ter­louw vol lof over Tuin en Land­schap Expe­rien­ce

Oud-poli­­ti­­cus en schrij­ver Jan Ter­louw bezocht zater­dag groen­beurs Plan­ta­ri­um om er de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce te bekij­ken. Ter­louw was vol lof over de expo­si­tie die de rela­tie legt tus­sen groen en kli­maat­ver­an­de­ring. De Tuin en Land­schap Expe­rien­ce is een ten­toon­stel­ling op de vak­beurs die op artis­tie­ke wij­ze de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring uit­beeldt. De ont­wer­pers […]

Op de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce kan ieder­een kli­maat­ko­ning zijn

De Tuin en Land­schap Expe­rien­ce bestaat uit zeven ver­schil­len­de bele­vings­ruim­ten, waar alles draait om het ‘Cir­cus van de kli­maat­ver­an­de­ring’. De laat­ste ruim­te — Back to rea­li­ty — is bedoeld om de bood­schap te laten beklij­ven en bezoe­kers weer met bei­de benen op de grond te bren­gen. Vol­gens tuin­ont­wer­per Ange­la War­mer­dam is het een behoor­lijk over­gang; […]

Meer bomen doen over­stro­mings­wa­ter met een vijf­de afne­men

Het doel­ge­richt aan­plan­ten van bomen op de oevers van rivie­ren kan de hoe­veel­heid over­stro­mings­wa­ter met twin­tig pro­cent doen afne­men. Dat bere­ken­den onder­zoe­kers van de uni­ver­si­tei­ten van Bir­ming­ham en Sou­t­hamp­ton. Voor hun stu­die onder­zoch­ten de weten­schap­pers het stroom­ge­bied van New Forest, stroom­op­waarts van de stad Broc­ken­hurst in Groot-Brit­tan­­nië. Ze wil­den nagaan hoe het stra­te­gisch aan­plan­ten van bomen […]