Poké­mon Go kan inte­res­se jeugd in natuur ver­gro­ten

Games als Poké­mon Go kun­nen jon­ge­ren ken­nis laten maken met natuur, den­ken weten­schap­pers. Natuur­be­scher­mers zoe­ken al lan­ger naar manie­ren deze moei­lijk bereik­baar doel­groep te bena­de­ren. Door game­sen­sa­tie Poké­mon Go zie je over­al jon­ge­ren, smartpho­ne in de aan­slag, naar bui­ten trek­ken om op Poké­mon te jagen. Dat merkt ook Mat­thijs Schou­ten, hoog­le­raar Eco­lo­gie van het natuur­her­stel […]

Per­fect Earth Ani­mals helpt kin­de­ren de natuur ont­dek­ken

De nieu­we app Per­fect Earth Ani­mals is gemaakt door het Neder­land­se game­be­drijf Per­fect Earth in samen­wer­king met Staats­bos­be­heer. Met de app wor­den kin­de­ren de natuur in gestuurd om kaar­ten te ver­za­me­len. Per­fect Earth Ani­mals Kin­de­ren hou­den van ver­za­me­len, dus dat is exact de manier waar­op Staats­bos­be­heer en game­ma­ker Per­fect Earth de jong­sten de natuur wil­len […]

Groe­ne School­plei­nen voor minis­ter Schip­pers

Minis­ter Edith Schip­pers van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn & Sport was op woens­dag 22 juni te gast bij de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring van MKB-Neder­­land. Zij schets­te bij deze gele­gen­heid in het kort haar beleid om bij­voor­beeld de zorg­kos­ten te beteu­ge­len en meer inspan­nin­gen te doen in pre­ven­tie. Bij dat laat­ste stip­te zij onder ande­re het pro­gram­ma Alles is […]

Open week op de school­tui­nen in Amster­dam

Van 20 t/m 24 juni vindt de ‘Open week School­tui­nen Amster­dam’ plaats. Een mooie gele­gen­heid voor zowel ouders als kin­de­ren om samen de Amster­dam­se school­tuin­tjes te bewon­de­ren en een tuin­les mee te maken. U bent die week wel­kom van 08.00 tot 16.00 uur in één van de tui­nen. Alvast voor in de agen­da: op woens­dag […]

Gamend wan­de­len door de natuur

The Natu­re Game moet de jeugd op hun eigen manier ver­bin­den met de natuur. Het iPad-spel is ont­wik­keld voor De Hoge Velu­we en werd afge­lo­pen don­der­dag tij­dens de lan­ce­ring direct getest door der­tig school­kin­de­ren uit Arn­hem. De iPad met het geïn­stal­leer­de spel is voor vijf­tien euro te huur bij het bezoe­kers­cen­trum van De Hoge Velu­we. […]

Dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang bij SKA

Dins­dag 17 mei was het de jaar­lijk­se ‘Dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang’. Deze dag is uit­ge­roe­pen door het vak­blad Kin­der­op­vang en stich­ting Groen Cement. In heel Neder­land wor­den er in de kin­der­op­vang natuur­­be­le­­ve­­nis-acti­­vi­­tei­­ten geor­ga­ni­seerd. Natuur­lijk deed de SKA ook dit jaar weer mee! Natuur­be­le­ving is belang­rijk voor opgroei­en­de kin­de­ren. Het sti­mu­leert de ont­wik­ke­ling van een kind […]

Utrecht­se kids kie­zen het leuk­ste natuur­uit­je

De zon straalt, de len­te is in aan­tocht: tijd om naar bui­ten te gaan! Maar wat vin­den kin­de­ren in de Pro­vin­cie Utrecht het leukst om bui­ten te doen? Lam­me­tjes aai­en, in een boom klim­men of toch je eigen groen­te kwe­ken? Groen doet goed en Kidsp­roof gaan op zoek naar de leuk­ste kin­der­ac­ti­vi­tei­ten in de natuur. […]