Per­fect Earth Ani­mals helpt kin­de­ren de natuur ont­dek­ken

De nieu­we app Per­fect Earth Ani­mals is gemaakt door het Neder­land­se game­be­drijf Per­fect Earth in samen­wer­king met Staats­bos­be­heer. Met de app wor­den kin­de­ren de natuur in gestuurd om kaar­ten te ver­za­me­len.
Per­fect Earth Ani­mals
Kin­de­ren hou­den van ver­za­me­len, dus dat is exact de manier waar­op Staats­bos­be­heer en game­ma­ker Per­fect Earth de jong­sten de natuur wil­len laten ont­dek­ken. Met de nieu­we app Per­fect Earth Ani­mals kun­nen kin­de­ren die­ren­plaat­jes ver­za­me­len in aller­lei ver­schil­len­de thema’s, zoals krie­bel­beest­jes, tuin­vo­gels en glad­de glui­perds. De kin­de­ren hoe­ven niet elk dier te vin­den, maar moe­ten wel op pad om hun col­lec­tie com­pleet te krij­gen.
Kin­de­ren kun­nen de kaar­ten op drie ver­schil­len­de manie­ren spa­ren. Aller­eerst krij­gen ze al een wil­le­keu­ri­ge die­ren­kaart op alle dagen dat ze de app ope­nen. De kans dat ze een bepaal­de kaart ont­van­gen hangt af van in hoe­ver­re het om een bedreigd dier­soort gaat. Het belang­rijk­ste is ech­ter dat kin­de­ren naar bui­ten gaan, want op spe­ci­fie­ke loca­ties in natuur­ge­bie­den zijn kaar­ten te vin­den.
Als de spe­ler bin­nen vijf­tig meter van zo’n loca­tie komt, wordt de die­ren­kaart auto­ma­tisch aan de app toe­ge­voegd. Op de kaart staat infor­ma­tie over het dier en zijn leef­om­ge­ving. Kaar­ten kun­nen ook geruild wor­den, mits de spe­lers ten­min­ste twee exem­pla­ren van dezelf­de die­ren­kaart in zijn bezit heeft.
Kin­de­ren zijn gek op die­ren en op ver­za­me­len. Boven­dien zijn ze zeer bekend met het gebruik van digi­ta­le media”, stelt het Staats­bos­be­heer. “We den­ken dat de app een goe­de moti­va­tie kan zijn voor kin­de­ren om vaker de natuur te bele­ven, samen met hun ouders.” Nog voor het eind van deze zomer zul­len er die­ren­kaar­ten op 10.000 loca­ties in de Neder­land­se natuur geplaatst zijn. Daar­na zal de app ook uit­rol­len in ande­re lan­den.