Gamend wan­de­len door de natuur

The Natu­re Game moet de jeugd op hun eigen manier ver­bin­den met de natuur. Het iPad-spel is ont­wik­keld voor De Hoge Velu­we en werd afge­lo­pen don­der­dag tij­dens de lan­ce­ring direct getest door der­tig school­kin­de­ren uit Arn­hem.
De iPad met het geïn­stal­leer­de spel is voor vijf­tien euro te huur bij het bezoe­kers­cen­trum van De Hoge Velu­we. The Natu­re Game start in het cen­trum­ge­bied van Het Nati­o­na­le Park en stuurt de spe­ler op pad om digi­taal ste­nen van ‘het nooit gebouw­de muse­um’ te ver­za­me­len. Langs het tra­ject van onge­veer twee kilo­me­ter spe­len de kin­de­ren weet­spel­le­tjes als ‘her­ken het sil­hou­et van een dier’ en moe­ten code­rin­gen op zwerf­ste­nen wor­den ont­ra­feld.
Span­nend gebied
Tien­tal­len jon­ge hoof­den van leer­lin­gen van de Heij­enoord­school uit Arn­hem bogen zich don­der­dag diep over de iPad-scher­men, die door het zon­licht soms wat moei­lijk te lezen waren. Het speel­ge­bied bevindt zich in een rela­tief heu­vel­ach­tig deel van het park en voert onder meer langs het graf van Hele­ne en Anton Krö­l­ler-Mül­ler en de keer­mu­ren van wat wer­ke­lijk een muse­um had moe­ten wor­den.
Tom, tien jaar oud, heeft dui­de­lijk geen moei­te met de game. Hij gamet dage­lijks en speelt ach­ter elkaar de ste­nen van The Natu­re Game vrij. Het spel vindt hij ‘leuk’ en de les die hij heeft geleerd van het spel is ‘dat De Hoge Velu­we eigen­lijk een heel span­nend gebied is’. Marie­ke van Doorn van Doorn­Roos Ima­gi­neers, ook betrok­ken bij het ont­werp van de Efte­ling-attrac­tie Droom­vlucht, ont­wik­kel­de de game. Haar filo­so­fie is jon­ge­ren met hun eigen com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len te ver­lei­den om de natuur in te gaan.
De Hoge Velu­we omarm­de haar idee en is daar­mee het eer­ste natuur­park in Neder­land dat een game inscha­kelt voor de natuur­be­le­ving. De bedoe­ling is dat ande­re Nati­o­na­le Par­ken gaan aan­ha­ken en kin­de­ren zo meer­de­re levels van The Natu­re Game kun­nen spe­len.
Jon­ge ambas­sa­deurs
Hoofd-bos­wach­ter Henk Rus­e­ler, zelf te zien als ‘opa’ in de film­pjes die onder­deel uit­ma­ken van de game, vindt het hele­maal niet erg dat de kin­de­ren bij­na alleen op het scherm kij­ken ter­wijl ze rond­lo­pen. „Ze horen de vogels toch wel en rui­ken de geur van het bos. Kin­de­ren van­gen veel meer op dan je denkt. Tij­dens excur­sies lij­ken ze soms niet mee te doen, maar ach­ter­af heb­ben ze feil­loos opge­sla­gen wat ik heb ver­teld.”
Rus­e­ler ziet de game als een inves­te­ring in de jeugd. Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken stak onder meer geld in de ont­wik­ke­ling en hoopt hier­mee nieu­we doel­groe­pen te betrek­ken bij de natuur. „We heb­ben jon­ge ambas­sa­deurs nodig die ver­tel­len dat de natuur onder­deel is van ons alle­maal”, aldus Roel Ferin­ga, direc­teur Natuur en Bio­di­ver­si­teit van het minis­te­rie van EZ, tij­dens de lan­ce­ring.
Ook de pro­vin­cie Gel­der­land is mede­fi­nan­cier van de game. De pro­vin­cie benut het pro­ject voor de pro­mo­tie van Gel­der­land met de Velu­we als toe­ris­ti­sche top­lo­ca­tie. Gede­pu­teer­de Michiel Schef­fer stel­de don­der­dag dan ook voor een Duit­se ver­sie van The Natu­re Game te ont­wik­ke­len omdat De Hoge Velu­we popu­lair is bij de Duit­sers.
Bron: edestad.nl