Utrecht­se kids kie­zen het leuk­ste natuur­uit­je

De zon straalt, de len­te is in aan­tocht: tijd om naar bui­ten te gaan! Maar wat vin­den kin­de­ren in de Pro­vin­cie Utrecht het leukst om bui­ten te doen? Lam­me­tjes aai­en, in een boom klim­men of toch je eigen groen­te kwe­ken? Groen doet goed en Kidsp­roof gaan op zoek naar de leuk­ste kin­der­ac­ti­vi­tei­ten in de natuur.
 Van­af de start van de len­te plaatst Kidsp­roof Utrecht een jaar lang elke maand vijf Naar Bui­ten-tips op www.kidsproof.nl/utrecht. Tips die je bij­na over­al kunt doen, of juist maar op een paar plek­ken in Utrecht. Zwem­men in natuur­wa­ter bij­voor­beeld, of een hut bou­wen. Op de web­si­te zie je wat de bes­te plek­ken zijn. Utrecht­se Groen doet goed-gemeen­ten – Nieu­we­gein, Hou­ten, Utrecht, Zeist en Woer­den – bren­gen dat per tip in kaart.
Geza­men­lijk doel
Kidsp­roof en Groen doet goed heb­ben een geza­men­lijk doel: zoveel moge­lijk kin­de­ren met hun (groot)ouders de natuur in. Jako­bien van Seven­ter van Kidsp­roof Utrecht: “Wij mer­ken dat natuur­uit­jes steeds popu­lair­der wor­den op Kidsp­roof. Som­mi­ge ouders zoe­ken er spe­ci­fiek naar, ande­ren zien de ‘groe­ne tips’ tus­sen de ande­re tips staan en wor­den daar heel enthou­si­ast over. Het is fan­tas­tisch dat wij door de samen­wer­king met Groen doet goed natuur­ge­bie­den en natuur­uit­jes in en om Utrecht nóg meer onder de aan­dacht kun­nen bren­gen.”
Deel je tip
Bei­de orga­ni­sa­ties roe­pen kin­de­ren op om te laten weten wat zij het leukst vin­den in de natuur. Maak een foto van jouw favo­rie­te acti­vi­teit, deel ‘m op Twit­ter, Facebook of Inst­agram en gebruik de hashtag #naar­bui­ten­tip. De popu­lair­ste acti­vi­tei­ten wor­den gebun­deld, mét tips van Utrecht­se kids.
Over Groen doet goed
Groen doet goed is een samen­wer­kings­ver­band tus­sen Utrecht­se gemeen­ten, IVN en alle ter­rein­be­he­ren­de orga­ni­sa­ties in Utrecht, en wordt moge­lijk gemaakt door de Pro­vin­cie Utrecht. Samen zor­gen zij ervoor dat kin­de­ren tus­sen 4 en 12 in de gro­te ste­den de natuur bin­nen en bui­ten de stad vaker gaan bele­ven.
Bron: nieuwsbode-heuvelrug.nl