Dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang bij SKA

Dins­dag 17 mei was het de jaar­lijk­se ‘Dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang’. Deze dag is uit­ge­roe­pen door het vak­blad Kin­der­op­vang en stich­ting Groen Cement. In heel Neder­land wor­den er in de kin­der­op­vang natuur­be­le­ve­nis-acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd. Natuur­lijk deed de SKA ook dit jaar weer mee!
Natuur­be­le­ving is belang­rijk voor opgroei­en­de kin­de­ren. Het sti­mu­leert de ont­wik­ke­ling van een kind op aller­lei gebie­den en is een inves­te­ring in de toe­komst van kin­de­ren. Want als een kind leert hou­den van de natuur zal het er later beter zorg voor dra­gen.
Bij de SKA is natuur­be­le­ving één van de speer­pun­ten. Zo zijn de bui­ten­ruim­tes van alle kin­der­dag­ver­blij­ven inge­richt als ont­dek­tuin waar de kin­de­ren in een groe­ne omge­ving de natuur erva­ren en bele­ven. Ook bij de peuterwerkplaatsen/voorscholen en bso’s is veel aan­dacht voor natuur­be­le­ving. De kin­de­ren ver­bou­wen hun eigen groen­te, knut­se­len met mate­ri­aal uit de natuur of bezoe­ken bij­voor­beeld de kin­der­boer­de­rij.
Bron: destadamersfoort.nl