Dr. Jolan­da Maas: ‘stu­den­ten heb­ben behoef­te aan een groe­ne­re stu­die­om­ge­ving’

Onder­zoek Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten bracht groen­be­hoef­te van stu­den­ten in kaart Op een idyl­li­sche groe­ne plek van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam – de Boel­e­t­uin  — spre­ken wij Jolan­da Maas en Nico­le van den Bogerd over hun onder­zoek ‘Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten’. Jolan­da Maas is seni­or researcher op de afde­ling kli­ni­sche psy­cho­lo­gie van de VU. Met een team […]

Onder­zoek toont aan: Stu­den­ten heb­ben behoef­te aan een groe­ne en gezon­de stu­die­om­ge­ving

Afge­lo­pen zomer heb­ben onder­zoe­kers Nico­le van den Bogerd, Coo­s­je Dijkstra, hoog­le­raar Jaap Sei­dell (Gezond­heids­we­ten­schap) en onder­zoe­ker Jolan­da Maas (Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie) van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU) het pro­ject ‘Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten’ afge­rond. Uit dit onder­zoek onder ruim 700 stu­den­ten van acht Neder­land­se uni­ver­si­tei­ten blijkt dat stu­den­ten te wei­nig groen en fruit eten en dat 42 […]

Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, […]

De Groe­ne Stad steunt Groen “Hed­ge­fund” Zui­d­as

Inves­te­rin­gen in groen leve­ren op ter­mijn een hoog ren­de­ment op voor de hele samen­le­ving, want ze dra­gen bij aan een pret­ti­ge­re leef­om­ge­ving en bete­re gezond­heid. Dat blijkt uit onder­zoek van o.a. Pro­fes­sor Jaap Sei­dell en Dr. Jolan­da Maas, bei­den ver­bon­den aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam. De Groe­ne Stad steunt net als deze beken­de weten­schap­pers de […]

Infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’ gebun­deld

In het Wage­nin­gen UR-dos­­sier Effect van natuur op gezond­heid, is veel infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’, ofwel ‘vita­mi­ne groen’, gebun­deld. Denk aan rap­por­ten, advie­zen en essays van genoemd insti­tuut. Naast rap­por­ten en publi­ca­ties van Wage­nin­gen UR (WUR), staan in het dos­sier Effect van natuur op gezond­heid vele links naar exter­ne publi­ca­ties. Bespa­ren op zorg­kos­ten Naast de […]

St. Eli­sa­beth-Zie­ken­huis start met groen­plan

De eer­ste steen van het oude St. Eli­sa­beth Zie­ken­huis is opnieuw ont­huld. Dit gebeur­de gis­te­ren tij­dens de ope­ning van drie com­pleet nieuw inge­rich­te (binnen)tuinen op de loca­tie St. Eli­sa­beth van het gefu­seer­de Eli­sa­­beth-Twee­Ste­­den Zie­ken­huis. De opge­knap­te tui­nen bevor­de­ren de gezond­heid en het wel­zijn van pati­ën­ten en bezoe­kers. De ope­ning werd gedaan door Til­burg­se wet­hou­der Mario […]

Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen

een onder­zoeks­pro­gram­ma naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in zie­ken­hui­zen   De Groe­ne stad in gesprek met Dr. Jolan­da Maas (seni­or onder­zoe­ker aan de VU) over nieuw onder­zoek naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in en rond­om zie­ken­hui­zen Dat groen een posi­tief effect op onze gezond­heid heeft, dat besef begint zo lang­za­mer­hand wel door te […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]