Infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’ gebun­deld

In het Wage­nin­gen UR-dos­sier Effect van natuur op gezond­heid, is veel infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’, ofwel ‘vita­mi­ne groen’, gebun­deld. Denk aan rap­por­ten, advie­zen en essays van genoemd insti­tuut.
Naast rap­por­ten en publi­ca­ties van Wage­nin­gen UR (WUR), staan in het dos­sier Effect van natuur op gezond­heid vele links naar exter­ne publi­ca­ties.

Bespa­ren op zorg­kos­ten

Naast de vele uit­ga­ves van WUR, bestaat nog een gro­te hoe­veel­heid rap­por­ten en ande­re publi­ca­ties van ande­re orga­ni­sa­ties. Denk aan de Power­Point-pre­sen­ta­tie van het VU Medisch Cen­trum: Vita­mi­ne G — Het belang van natuur voor de gezond­heid van kin­de­ren. Hier­in staan bere­ke­nin­gen opge­no­men van KPMG: met groen zou­den for­se bespa­rin­gen op zorg- en arbeids­kos­ten te rea­li­se­ren zijn. Uit een enquê­te in opdracht van De Fries­land zorg­ver­ze­ke­raar blijkt boven­dien dat de mees­te Neder­lan­ders den­ken dat meer natuur in en rond woon­wij­ken zou kun­nen lei­den tot bespa­rin­gen op zorg­kos­ten en kos­ten voor arbeids­ver­zuim (zie Bui­ten is gezond).

Ver­vreem­ding

In deze, maar ook vele ande­re, publi­ca­ties wordt ook inge­gaan op de rela­tie tus­sen mens en natuur. In de scrip­tie ”Het bewaar­de land’: ‘het beloof­de land’ voor ieder kind?’ wordt, bij mon­de van des­kun­di­gen en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties, een toe­na­me gecon­sta­teerd van ‘ver­vreem­ding’ van jon­ge­ren tot natuur. In een ander rap­port is, enigs­zins aan­slui­tend op deze ont­wik­ke­ling, te lezen: ‘Vrij­wel elke kin­der­rij­ke nieuw­bouw­wijk kent een over­vloed aan par­keer­plaat­sen en een tekort aan speel­plaat­sen. En toch par­ke­ren kin­de­ren niet. Waar­om wordt het par­ke­ren niet per gebied geclus­terd, zodat er ruim­te ont­staat voor kin­de­ren?’ (zie Kin­de­ren par­ke­ren niet — Kan­sen voor Groen en Gezond­heid).

Onge­zon­de gewoon­ten

Het zijn voor­al kin­de­ren (en men­sen in meer kwets­ba­re groe­pen) stelt IVN in de facts­heet Waar­om wij natuur nodig heb­ben waar­van de gezond­heid onder druk komt te staan. De orga­ni­sa­tie wijst steeds onge­zon­de­re leef­ge­woon­ten aan als oor­zaak. Zo zit­ten kin­de­ren ‘lie­ver uren per dag bin­nen ach­ter de spel­com­pu­ter of voor de tele­vi­sie dan dat zij bui­ten spe­len’. In de facts­heet wor­den enke­le van deze gewoon­ten –even­als goe­de gewoon­ten en veel voor­ko­men­de aan­doe­nin­gen- uit­ge­drukt in cij­fers. In de sheet wor­den ook vele voor­na­me bevin­din­gen uit divers onder­zoek aan­ge­haald die iets zeg­gen over de rela­tie natuur en gezond­heid.
Wat die rela­tie pre­cies is, zo staat in de bun­del Natuur & Gezond­heid, ‘daar bre­ken weten­schap­pers zich het hoofd over. […] Maar dat er een posi­tie­ve rela­tie is tus­sen natuur en gezond­heid staat bui­ten kijf’. In genoem­de uit­ga­ve zijn voor­beel­den opge­no­men ‘vari­ë­rend van inten­si­ve care tot gees­te­lij­ke gezond­heids­zorg, van kamer­plant tot bos, van rui­ken en kij­ken naar natuur tot de han­den uit de mou­wen in land- en tuin­bouw’.
 
Bron: Groen Ken­nis­net