St. Eli­sa­beth-Zie­ken­huis start met groen­plan

De eer­ste steen van het oude St. Eli­sa­beth Zie­ken­huis is opnieuw ont­huld. Dit gebeur­de gis­te­ren tij­dens de ope­ning van drie com­pleet nieuw inge­rich­te (binnen)tuinen op de loca­tie St. Eli­sa­beth van het gefu­seer­de Eli­sa­beth-Twee­Ste­den Zie­ken­huis. De opge­knap­te tui­nen bevor­de­ren de gezond­heid en het wel­zijn van pati­ën­ten en bezoe­kers.
De ope­ning werd gedaan door Til­burg­se wet­hou­der Mario Jacobs en zie­ken­huis­be­stuur­der Mar­cel Vis­ser. De flin­ke zand­steen met goud­kleu­ri­ge let­ters dateert uit 1927. De steen is na de sloop van het oude St. Eli­sa­beth Zie­ken­huis aan de Jan van Bever­wij­ck­straat opge­sla­gen. Nu heeft hij een belang­rij­ke plek gekre­gen in de tuin bij de Bras­se­rie.
Groen­plan
Het opknap­pen van de tui­nen is de eer­ste stap van een nieuw veel­om­vat­tend groen­plan van het zie­ken­huis. Het zoge­he­ten Groen­team+ gaat in de loop van de tijd de bui­ten­ruim­tes van het zie­ken­huis aan­pak­ken. Onder ande­re het voor­ter­rein, de bin­nen­ho­ven, de daken en de ter­ras­sen krij­gen een opknap­beurt.
Het meer­ja­ren­plan van de inrich­ting van de bui­ten­ruim­te moet bij­dra­gen aan de gezond­heid en het wel­be­vin­den van alle gebrui­kers van de pati­o­t­ui­nen: pati­ën­ten, bezoe­kers en mede­wer­kers. Kij­ken naar groen biedt rust en ont­span­ning. Het Eli­sa­beth-Twee­Ste­den Zie­ken­huis is een van de kop­lo­pers op het gebied van het in ver­bin­ding bren­gen van natuur en gezond­heid. Dit sluit ook mooi aan op het the­ma ‘Mens­lie­ven­de zorg’ van het zie­ken­huis. “Dit groen­plan past abso­luut bij onze ambi­tie het lief­ste zie­ken­huis van Neder­land te wor­den”, aldus Mar­cel Vis­ser.
Wet­hou­der Mario Jacobs is trots op de groe­ne reis die het zie­ken­huis maakt. “ Inno­va­tie gaat ver­der dan alleen tech­niek, het effect van groen op gezond­heid is heel ver­nieu­wend.”
Onder­zoek
De nieuw beplan­te stuk­ken grond zijn ech­te kijk­tui­nen. Ieder­een kan van­uit de aan­gren­zen­de ruim­tes genie­ten van het uit­zicht. Dit geldt zeker voor de dia­ly­se­pa­ti­ën­ten die drie keer per week enke­le uren aan een dia­ly­se­ap­pa­raat moe­ten. Voor deze groep pati­ën­ten is het uit­zicht spec­ta­cu­lair ver­be­terd. De tuin heeft een glooi­end lij­nen­spel wat nooit ver­veeld om naar te kij­ken. Ver­der heeft de tuin een vloei­en­de over­gang met het omlig­gen­de Bra­bant­se land­schap.
Ver­wacht wordt dat de nieu­we tuin meet­ba­re posi­tie­ve gezond­heids­ef­fec­ten zal ople­ve­ren. Het zie­ken­huis gaat dit ook onder­zoe­ken. Bij dit onder­zoek is onder meer dr. Jolan­da Maas betrok­ken. Zij werkt momen­teel als seni­or onder­zoe­ker op de afde­ling Soci­a­le Genees­kun­de van het VU Medisch Cen­trum. Daar doet zij onder­zoek naar de rela­tie tus­sen natuur en gezond­heid. “Men­sen die in een groe­ne omge­ving wonen komen min­der bij de huis­arts. Groen zorgt dat men­sen kun­nen ont­span­nen. Pati­ën­ten erva­ren min­der pijn als ze natuur zien. En uit weten­schap­pe­lijk onder­zoek onder pati­ën­ten die net een ope­ra­tie ach­ter de rug had­den blijkt, dat als ze zicht heb­ben op een boom, ze min­der ster­ke pijn­stil­lers nodig heb­ben en dat ze zelfs gemid­deld geno­men een dag eer­der naar huis kun­nen”, aldus Jolan­da Maas.
 
Bron: St. Eli­sa­beth Zie­ken­huis