Berichten

De Koningsdagreceptie in Parijs geldt als een jaarlijks hoogtepunt van het Parijse diplomatieke seizoen. Ambassadeur Ed Kronenburg ontvangt op 29 april a.s. relaties uit overheids- en diplomatenkringen, het Franse en Nederlandse bedrijfsleven en de culturele sector. De receptie staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Aansluitend bij dat thema schenkt Stichting iVerde, in het kader van de “Green City filosofie”, twee zilverlindes aan de Ambassadeur. Na de receptie zullen de bomen worden aangeplant in de tuin van de Nederlandse residentie in Parijs.
Bomen voor gezonde Franse steden
Met het schenken van de lindes wordt bijgedragen aan het discours over het verbeteren van de leefbaarheid in onze steden. Bekend is dat veel Franse steden te kampen hebben met luchtvervuiling ten gevolge van de uitstoot van fijnstof. Met het uitdragen van de “Green City filosofie” zet Stichting iVerde zich wereldwijd in voor vergroening van de stedelijke omgeving om gezondheidsschade door vervuilde lucht tegen te gaan. Bomen vangen fijn stof uit de lucht en zijn zodoende een machtig wapen in de strijd tegen luchtvervuiling.

Het Programma de Groene agenda staat voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving en gaat  in 2015 van start. Begin december kregen FloraHolland en iVerde groen licht van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen  om met het aangevraagde budget de verdere uitwerking van het programma en de vier benoemde projecten te beginnen. De projecten zijn ‘Van Groen naar Gezond’, ‘Ecosysteemdiensten van Boomkwekerijproducten’, ‘Groen voor Grijs’ en ‘Groene gezonde ziekenhuizen’. In de toekomst worden meer projecten benoemd en toegevoegd aan de Groene Agenda.
Met deze projecten worden innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten ontwikkeld.  De focus ligt op groen in en om de bebouwde omgeving met als uitgangspunt de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden.
Van kennis naar praktijk
De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en  toenemende verstedelijking.  Daarnaast zal de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving meer en meer negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen draagt er aan bij om dit soort problemen op te lossen.  De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen. iVerde en FloraHolland gaan daarom naast kennisontwikkeling het accent leggen op de transitie van kennis naar praktijk. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de uitvoering van de projecteren alsook de inzet van het netwerk van ‘De Groene Stad’ in binnen- en buitenland.
Samenwerking maakt sterk
FloraHolland en iVerde hebben in september een convenant gesloten. Zij maken zich samen sterk voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving. iVerde is een platform waarin Anthos, Branchevereniging VHG en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten participeren en richt zich op het vergroten van de maatschappelijke bewustwording en waardering van groen in binnen- en buiten.

De tweede editie van TEDxZwolle vindt plaats op woensdag 28 januari 2015. Thema is ‘Climate active cities’. 
TED staat voor Technology, Entertainment en Design. Het brengt mensen uit de hele samenleving bijeen om nieuwe ideeën te delen, elkaar te inspireren en te ontmoeten. In 2013 werd een eerste TEDxZwolle georganiseerd met onder andere André Kuipers en Thomas Rau. Destijds voor een klein publiek van 100 personen. In 2015 worden maar liefst 750 bezoekers verwacht.

Climate Active Cities

Het thema van TEDxZwolle 2015 is Climate, Active, Cities. (Inter)nationale sprekers, kunstenaars, muzikanten en publiek komen met nieuwe ideeën en oplossingen voor het samen bouwen aan de steden van de toekomst. Dit is niet alleen een opgave voor de overheid, maar ook voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (september 2014) is afgesproken dat de bebouwde omgeving in Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Maar hoe doe je dat? Hoe voorkom je dat gebouwen, infrastructuur, natuur en onze gezondheid schade ondervinden van weersextremen? Hoe kun je toekomstgericht bouwen en functies slim combineren? Een andere invalshoek is de mens. Wie neemt welk initiatief om de leefomgeving mooier en gezonder te maken? En hoe komen succesvolle samenwerkingen in de stad tot stand?
Wilt u bij dit evenement aanwezig zijn? Meld u dan hier aan.

Roemeense variant in voorbereiding
iVerde, waarin VHG, Anthos en LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten samenwerken, heeft de afgelopen maand op een aantal buitenlandse symposia en bijeenkomsten presentaties verzorgd over het belang van groen volgens het “Groene Stad” principe.
Zo sprak Egbert Roozen, op uitnodiging van de Landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Engeland namens De Groene Stad, op de Landscape Show in Londen. Tegen de achtergrond van de stedelijke ontwikkeling in de toekomst, de klimaatverandering en het beschermen van de biodiversiteit sprak Roozen over de mogelijkheden om zowel in de particuliere tuin als in het openbaar groen aandacht te besteden aan vergroening. Hij stond daarbij ook stil bij de nieuwe trends op het gebied van groene schoolpleinen, groen in ziekenhuizen en groen in kantoorgebouwen. Ook wierp hij een blik vooruit naar de Floriade 2022, die zal worden gehouden in Almere en in het teken staat van Growing Green Cities.
Ook in Roemenië werd De Groene Stad filosofie succesvol ontvangen. Leon Smet, die namens de Groene Stad onder andere sprak op een bijeenkomst voor zestig Roemeense burgemeesters in Satu Mare en voor landschapsarchitecten en groene organisaties in de Nederlandse ambassade te Boekarest, toont zich zeer enthousiast over het bezoek. Smet: ‘Je merkt dat het thema hier enorm leeft. Wij zetten dan ook in op kennisoverdracht vanuit Nederland, waar wij van oudsher op groen gebied veel expertise in huis hebben, zodat de Groene Stad filosofie in verschillende landen lokaal opgezet kan worden. Ook via het netwerk van de ENA, de Europese vereniging van producentenorganisaties voor boomkwekerijproducten, krijgt de Groene Stad filosofie aandacht in de verschillende lidstaten.’
Voor 2015 staat onder andere een symposium op de rol waarin het Roemeens bedrijfsleven, beleidsmakers en landschapsarchitecten met elkaar in gesprek gaan. Ook zal het kennisplatform De Groene Stad een Roemeense variant krijgen met dezelfde look and feel.
Binnenkort zal iVerde haar Groene Stad visie ook in Estland presenteren. Egbert Roozen zal spreken over innovatieve groentoepassingen op een bijeenkomst in aanwezigheid van de secretaris-generaal van het Estse ministerie van Landbouw en de Nederlandse ambassadeur in Estland.
Ook in Bulgarije staan presentaties gepland. Smet zal in Sofia de Bulgaarse Vereniging van Gemeenten toespreken en tevens in gesprek gaan leden van de Bulgaarse brancheverenigingen voor ondernemers in het groen.
 

In de komende maanden zal Anthos secretaris Leon Smet namens iVerde op een aantal Bulgaarse en Roemeense symposia en bijeenkomsten presentaties verzorgen over het belang van groen volgens het “Groene Stad” principe.
Roemenië
Op 26 september zal in Satu Mare, Roemenië de ‘General Meeting of Romanian Association of Municipalities’ plaatsvinden. Anthos secretaris Leon Smet zal op deze gelegenheid namens de Groene Stad – en de internationale pendant the Green City- een presentatie houden over de Groene Stad filosofie.
Bulgarije
Op donderdag 23 oktober zal in de Bulgaarse stad Pravets (60 km van Sofia) de 43ste Annual Meeting of Bulgarian Association of Municipalities plaatsvinden. Ook tijdens deze gelegenheid zal Leon Smet namens de Groene Stad – en de internationale pendant the Green City- een presentatie verzorgen. Voorafgaand, op woensdag 22 oktober, zal Leon Smet te gast zijn op de Universiteit van Sofia waar hij in gesprek zal gaan met zowel tuinarchitecten in opleiding als leden van de Bulgaarse brancheverenigingen voor ondernemers in het groen.
Ambitie De Groene Stad
De ambitie van de Groene Stad en the Green City is bij te dragen aan een meer doordachte inzet van groen. Groen kan immers bijdragen aan de oplossing van lucht- en waterproblematiek in de stad, waar we in steeds sterkere mate mee te maken krijgen. Ook is uit verschillend wetenschappelijk onderzoek gebleken dat groen ingezet kan worden om sociale en maatschappelijke verloedering tegen te gaan en dat groen het stedelijke gebied gezonder en attractiever maakt.

Groen in de stad is geen kostenpost, maar levert geld op!
Stichting iVerde, samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van groenvoorziening en groenbeheer, presenteert met trots de internationale tak van de Groene Stad, the Green City. Eerder dit jaar lanceerde iVerde al de vernieuwde website van het Nederlandse kennisplatform ‘de Groene Stad’.
De doelstelling van the Green City is om een digitaal platform te zijn, waarop nieuwe inzichten en kennis over de positieve, verrijkende rol die openbaar groen in de leefomgeving kan spelen, over te dragen aan professionals en de burger.
iVerde draagt uit dat ‘Groen’ in de bebouwde omgeving geen kostenpost is, maar een win-win propositie. Allerlei berekeningen wijzen uit dat een ‘groene stad’ niet alleen honderden miljoenen kan besparen, maar zelfs geld kan opleveren. Goed aangelegd en onderhouden openbaar groen heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van de burgers. Dat leidt tot bewijsbaar lagere zorgkosten en meer waardering van de stad en de bebouwde omgeving. De gezondheidseffecten zijn onder meer terug te vinden in daling van het aantal patiënten met depressieverschijnselen, ADHD en obesitas. Groen draagt verder bij aan het oplossen van de lucht- en waterproblematiek en draagt bij aan het tegengaan van sociale verloedering.
De stichting iVerde is opgericht door Anthos – de organisatie van boomkwekers -, de hoveniers- en groenbedrijven verenigd in de VHG en de Vakgroep Bomen & Vaste Planten van LTO. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 3000 Nederlandse groenbedrijven.
De stichting iVerde voelt zich verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de idealen en doelstellingen van the Green City.
De website van the Green City www.thegreencity.com is nu online en wordt in de komende weken verder uitgebreid met relevante artikelen, samenvattingen van wetenschappelijke studies en good practices. Via de site en de hieraan gekoppelde Twitter account @theGreen_City wordt de bewustwording en kennis van het belang van ‘openbaar groen’ bij professionals en particulieren vergroot.

Stichting iVerde: gemeenten moeten aanleg en onderhoud van groen anders financieren
 
Een gemeentebestuur dat bezuinigt op groen zadelt zijn inwoners op met een slechter leefklimaat en zijn opvolgers met extra kosten. Bezuinigen op groen is penny wise op korte termijn, maar pound foolish voor de toekomst. Met die stelling mengen Egbert Roozen en Leon Smet van Stichting iVerde, waarin de ondernemersorganisaties in de groene sector samenwerken, zich in de discussie over de krimpende budgetten van de gemeenten voor aanleg en onderhoud van groen.
Een deel van het probleem – en van de mogelijke oplossing – ligt in de visie van Roozen en Smet in een andere financiering van groen binnen het gemeentelijke budget. ‘Nu worden aanleg en onderhoud van groen beschouwd als een onderdeel, een aspect van de verzorging van de openbare ruimte. Groen wordt gezien als decoratie. Dat is te kort door de bocht, want het motief om je gemeente groen te willen maken en houden ligt veel meer in zaken zoals de gezondheid van de bevolking, het positieve ondernemingsklimaat, de goede schoolresultaten van de kinderen. Wij pleiten ervoor dat gemeenten dan ook de financiering van het groen (mede) uit die hoeken laten komen.’
De stichting iVerde waarschuwt voor de gevolgen van bezuinigen op groen. ‘Iedereen begrijpt zo langzamerhand wel wat de toegevoegde waarde is van groen voor de leefomgeving’, zegt Roozen. ‘Voor de gezondheid van de  kinderen, voor de aantrekkelijkheid van de bebouwde omgeving en voor de economische ontwikkeling van een gebied. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren als je aan het groen niet de juiste aandacht schenkt: verslechtering, verloedering van het openbare groen leidt tot aftakeling van de openbare ruimte, tot een onaantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemingen, achteruitgang van schoolresultaten en een ongezonde bevolking. En bovendien tot extra hoge kosten, als men achteraf van die schade doordrongen raakt en het groen weer op niveau wil brengen’.
Roozen verwijst naar een onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu en elf Nederlandse gemeenten, door ingenieursbureau Witteveen + Bos. Daarin wordt de economische en maatschappelijke waarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar gemaakt. Het instrument dat in het kader van dat onderzoek is ontwikkeld heet TEEB Stad, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Het onderzoek noemt overigens ook voorbeelden van alternatieve financiering, manieren om aanleg en onderhoud van groen in een stad, dorp of wijk te laten betalen door anderen dan de overheid.
 
Kijk voor meer informatie op: www.iverde.org.
 
Houten, 27 maart 2014