Zil­ver­lin­des voor Konings­dag­re­cep­tie in Parijs

De Konings­dag­re­cep­tie in Parijs geldt als een jaar­lijks hoog­te­punt van het Parij­se diplo­ma­tie­ke sei­zoen. Ambas­sa­deur Ed Kro­nen­burg ont­vangt op 29 april a.s. rela­ties uit over­heids- en diplo­ma­ten­krin­gen, het Fran­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven en de cul­tu­re­le sec­tor. De recep­tie staat dit jaar in het teken van duur­zaam­heid. Aan­slui­tend bij dat the­ma schenkt Stich­ting iVer­de, in het kader […]

Groen licht voor Groe­ne Agen­da Flo­ra­Hol­land en iVer­de

Het Pro­gram­ma de Groe­ne agen­da staat voor een gezon­de leef‑, woon- en werk­om­ge­ving en gaat  in 2015 van start. Begin decem­ber kre­gen Flo­ra­Hol­land en iVer­de groen licht van de Top­sec­tor Tuin­bouw en uit­gangs­ma­te­ri­a­len  om met het aan­ge­vraag­de bud­get de ver­de­re uit­wer­king van het pro­gram­ma en de vier benoem­de pro­jec­ten te begin­nen. De pro­jec­ten zijn ‘Van Groen […]

TEDx­Zwol­le krijgt twee­de edi­tie

De twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le vindt plaats op woens­dag 28 janu­a­ri 2015. The­ma is ‘Cli­ma­te acti­ve cities’.  TED staat voor Tech­no­lo­gy, Enter­tain­ment en Design. Het brengt men­sen uit de hele samen­le­ving bij­een om nieu­we idee­ën te delen, elkaar te inspi­re­ren en te ont­moe­ten. In 2013 werd een eer­ste TEDx­Zwol­le geor­ga­ni­seerd met onder ande­re André Kui­pers en […]

De Groe­ne Stad slaat aan in Lon­den en Boe­ka­rest

Roe­meen­se vari­ant in voor­be­rei­ding iVer­de, waar­in VHG, Anthos en LTO Vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten samen­wer­ken, heeft de afge­lo­pen maand op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Zo sprak Egbert Roozen, op uit­no­di­ging van de Land­bouw­raad op de Neder­land­se ambas­sa­de in Enge­land namens […]

De Groe­ne Stad brengt komen­de maan­den bood­schap in Roe­me­nië en Bul­ga­rije

In de komen­de maan­den zal Anthos secre­ta­ris Leon Smet namens iVer­de op een aan­tal Bul­gaar­se en Roe­meen­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zor­gen over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Roe­me­nië Op 26 sep­tem­ber zal in Satu Mare, Roe­me­nië de ‘Gene­ral Mee­ting of Roma­ni­an Asso­ci­a­ti­on of Muni­ci­pa­li­ties’ plaats­vin­den. Anthos secre­ta­ris Leon Smet zal […]

Inter­na­ti­o­na­le tak De Groe­ne Stad live!

Groen in de stad is geen kos­ten­post, maar levert geld op! Stich­ting iVer­de, samen­wer­kings­ver­band van orga­ni­sa­ties op het gebied van groen­voor­zie­ning en groen­be­heer, pre­sen­teert met trots de inter­na­ti­o­na­le tak van de Groe­ne Stad, the Green City. Eer­der dit jaar lan­ceer­de iVer­de al de ver­nieuw­de web­si­te van het Neder­land­se ken­nis­plat­form ‘de Groe­ne Stad’. De doel­stel­ling van […]

‘Groen bena­de­ren van­uit func­ti­o­na­li­teit in plaats van als deco­ra­tie’

Stich­ting iVer­de: gemeen­ten moe­ten aan­leg en onder­houd van groen anders finan­cie­ren   Een gemeen­te­be­stuur dat bezui­nigt op groen zadelt zijn inwo­ners op met een slech­ter leef­kli­maat en zijn opvol­gers met extra kos­ten. Bezui­ni­gen op groen is pen­ny wise op kor­te ter­mijn, maar pound foolish voor de toe­komst. Met die stel­ling men­gen Egbert Roozen en Leon […]