TEDx­Zwol­le krijgt twee­de edi­tie

De twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le vindt plaats op woens­dag 28 janu­a­ri 2015. The­ma is ‘Cli­ma­te acti­ve cities’. 
TED staat voor Tech­no­lo­gy, Enter­tain­ment en Design. Het brengt men­sen uit de hele samen­le­ving bij­een om nieu­we idee­ën te delen, elkaar te inspi­re­ren en te ont­moe­ten. In 2013 werd een eer­ste TEDx­Zwol­le geor­ga­ni­seerd met onder ande­re André Kui­pers en Tho­mas Rau. Des­tijds voor een klein publiek van 100 per­so­nen. In 2015 wor­den maar liefst 750 bezoe­kers ver­wacht.

Cli­ma­te Acti­ve Cities

Het the­ma van TEDx­Zwol­le 2015 is Cli­ma­te, Acti­ve, Cities. (Inter)nationale spre­kers, kun­ste­naars, muzi­kan­ten en publiek komen met nieu­we idee­ën en oplos­sin­gen voor het samen bou­wen aan de ste­den van de toe­komst. Dit is niet alleen een opga­ve voor de over­heid, maar ook voor inwo­ners, bedrij­ven en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties.
In de Del­ta­be­slis­sing Ruim­te­lij­ke Adap­ta­tie (sep­tem­ber 2014) is afge­spro­ken dat de bebouw­de omge­ving in Neder­land in 2050 zo goed moge­lijk kli­maat­be­sten­dig en water­ro­buust is inge­richt. Maar hoe doe je dat? Hoe voor­kom je dat gebou­wen, infra­struc­tuur, natuur en onze gezond­heid scha­de onder­vin­den van weers­ex­tre­men? Hoe kun je toe­komst­ge­richt bou­wen en func­ties slim com­bi­ne­ren? Een ande­re invals­hoek is de mens. Wie neemt welk ini­ti­a­tief om de leef­om­ge­ving mooi­er en gezon­der te maken? En hoe komen suc­ces­vol­le samen­wer­kin­gen in de stad tot stand?
Wilt u bij dit eve­ne­ment aan­we­zig zijn? Meld u dan hier aan.