Inter­na­ti­o­na­le tak De Groe­ne Stad live!

Groen in de stad is geen kos­ten­post, maar levert geld op!
Stich­ting iVer­de, samen­wer­kings­ver­band van orga­ni­sa­ties op het gebied van groen­voor­zie­ning en groen­be­heer, pre­sen­teert met trots de inter­na­ti­o­na­le tak van de Groe­ne Stad, the Green City. Eer­der dit jaar lan­ceer­de iVer­de al de ver­nieuw­de web­si­te van het Neder­land­se ken­nis­plat­form ‘de Groe­ne Stad’.
De doel­stel­ling van the Green City is om een digi­taal plat­form te zijn, waar­op nieu­we inzich­ten en ken­nis over de posi­tie­ve, ver­rij­ken­de rol die open­baar groen in de leef­om­ge­ving kan spe­len, over te dra­gen aan pro­fes­si­o­nals en de bur­ger.
iVer­de draagt uit dat ‘Groen’ in de bebouw­de omge­ving geen kos­ten­post is, maar een win-win pro­po­si­tie. Aller­lei bere­ke­nin­gen wij­zen uit dat een ‘groe­ne stad’ niet alleen hon­der­den mil­joe­nen kan bespa­ren, maar zelfs geld kan ople­ve­ren. Goed aan­ge­legd en onder­hou­den open­baar groen heeft posi­tie­ve effec­ten op het wel­be­vin­den en de gezond­heid van de bur­gers. Dat leidt tot bewijs­baar lage­re zorg­kos­ten en meer waar­de­ring van de stad en de bebouw­de omge­ving. De gezond­heids­ef­fec­ten zijn onder meer terug te vin­den in daling van het aan­tal pati­ën­ten met depres­sie­ver­schijn­se­len, ADHD en obe­si­tas. Groen draagt ver­der bij aan het oplos­sen van de lucht- en water­pro­ble­ma­tiek en draagt bij aan het tegen­gaan van soci­a­le ver­loe­de­ring.
De stich­ting iVer­de is opge­richt door Anthos – de orga­ni­sa­tie van boom­kwe­kers -, de hove­niers- en groen­be­drij­ven ver­e­nigd in de VHG en de Vak­groep Bomen & Vas­te Plan­ten van LTO. Samen ver­te­gen­woor­di­gen zij meer dan 3000 Neder­land­se groen­be­drij­ven.
De stich­ting iVer­de voelt zich ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­der uit­bou­wen van de ide­a­len en doel­stel­lin­gen van the Green City.
De web­si­te van the Green City www.thegreencity.com is nu onli­ne en wordt in de komen­de weken ver­der uit­ge­breid met rele­van­te arti­ke­len, samen­vat­tin­gen van weten­schap­pe­lij­ke stu­dies en good prac­ti­ces. Via de site en de hier­aan gekop­pel­de Twit­ter account @theGreen_City wordt de bewust­wor­ding en ken­nis van het belang van ‘open­baar groen’ bij pro­fes­si­o­nals en par­ti­cu­lie­ren ver­groot.