Zil­ver­lin­des voor Konings­dag­re­cep­tie in Parijs

De Konings­dag­re­cep­tie in Parijs geldt als een jaar­lijks hoog­te­punt van het Parij­se diplo­ma­tie­ke sei­zoen. Ambas­sa­deur Ed Kro­nen­burg ont­vangt op 29 april a.s. rela­ties uit over­heids- en diplo­ma­ten­krin­gen, het Fran­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven en de cul­tu­re­le sec­tor. De recep­tie staat dit jaar in het teken van duur­zaam­heid. Aan­slui­tend bij dat the­ma schenkt Stich­ting iVer­de, in het kader van de “Green City filo­so­fie”, twee zil­ver­lin­des aan de Ambas­sa­deur. Na de recep­tie zul­len de bomen wor­den aan­ge­plant in de tuin van de Neder­land­se resi­den­tie in Parijs.
Bomen voor gezon­de Fran­se ste­den
Met het schen­ken van de lin­des wordt bij­ge­dra­gen aan het dis­cours over het ver­be­te­ren van de leef­baar­heid in onze ste­den. Bekend is dat veel Fran­se ste­den te kam­pen heb­ben met lucht­ver­vui­ling ten gevol­ge van de uit­stoot van fijn­stof. Met het uit­dra­gen van de “Green City filo­so­fie” zet Stich­ting iVer­de zich wereld­wijd in voor ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving om gezond­heids­scha­de door ver­vuil­de lucht tegen te gaan. Bomen van­gen fijn stof uit de lucht en zijn zodoen­de een mach­tig wapen in de strijd tegen lucht­ver­vui­ling.