Berichten

De gemeente Utrecht ontwikkelt de zones langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht en de Kromme Rijn tot ‘groene linten’. Dit zijn verbindingen tussen het groen in de stad en de groengebieden om de stad. De gemeente investeert in 2011 circa € 4 miljoen om de kwaliteit van het groen in en om de stad te verbeteren.

Hiervan wordt € 2,2 miljoen extra ingezet op het uitvoeren van (wijk-) groenplannen en ‘groene linten’ en op een impuls in de hoofdbomenstructuur. Het accent van de investeringen ligt op groenarme buurten en krachtwijken.

Meerjaren Groenprogramma
Dit zijn plannen uit het Meerjaren Groenprogramma 2011 – 2014, dat gisteren door het college is vastgesteld. Het programma draagt bij aan de ambitie van het college om te werken aan een stad waar mensen kunnen leven in een gezonde, groene, schone en veilige omgeving.

Wethouder De Rijk: “Het is fijn als iedereen op een paar honderd meter van zijn huis het groen in kan. Als er goede plannen zijn voor groen in de buurt dan horen we dat graag.”

€400.000 per wijk voor groenplannen
In 2011 rondt de gemeente de eerder aangehouden wijkgroenplannen van de wijken Noordoost en Zuid af. Deze plannen gaat de gemeente samen met bewoners ontwikkelen. Daarna start het uitvoeren. De gemeente begint dit jaar ook met wijkgroenplan Noordwest. Voor de uitvoering van de wijkgroenplannen is per wijk ruim € 400.000 beschikbaar.

Verbeteringen aan groenstructuren zichtbaar maken
Daarnaast zullen in 2011 verbeteringen aan andere groenstructuren in de stad zichtbaar worden, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal Park bij Kanaleneiland, het Noordse park en het Klopvaartplantsoen in Overvecht. Andere projecten zijn Marco Poloplantsoen in Kanaleneiland, de Klopdijk en de Spoorstrook in Overvecht, een groene route tussen de Lunetten, de groene oevers langs de Minstroom, de aanleg van een Japanse heemtuin in het Maximapark en het versterken van de bomenstructuur onder andere in het Wilhelminapark. In de stadsrand gaat het om Amelisweerd en een faunapassage onder de Biltse Rading.

Eigen investeringsgeld
Het Meerjaren Groenprogramma  wordt jaarlijks door B&W vastgesteld. Het programma bundelt de verschillende activiteiten in de stad die tot doel hebben meer groen of kwalitatief beter groen te maken. Belangrijkste onderlegger is het Groenstructuurplan ‘Stad en Land verbonden’, 2007. Dankzij eigen investeringsgeld lukt het in veel gevallen om cofinanciering voor de projecten te organiseren.

Bron:
Gemeente Utrecht

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het college van de gemeente Rotterdam geeft met het nieuwe Programma Duurzaam een extra impuls aan een duurzame wereldhavenstad. Halveren van de CO2-uitstoot, voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Dat is de ambitie van het college met het nieuwe Programma Duurzaam, dat moet bijdragen aan een schone, groene en gezonde stad waar duurzaamheid bijdraagt aan een sterke economie.

Rotterdam investeert 31 miljoen euro om groene ambities te realiseren

Het college investeert 31 miljoen euro om de groene ambities te realiseren. Bovendien wil het college bereiken dat in deze collegeperiode in Rotterdam voor minimaal 350 miljoen euro aan duurzame investeringen worden gedaan. Die moeten ook bijdragen aan meer werkgelegenheid voor Rotterdammers. Rotterdam wil met het programma een betere leefkwaliteit realiseren voor haar bewoners en een nog aantrekkelijkere vestigingsstad worden voor bedrijven.

Duurzamer maken van de stad
Het college heeft inwoners, bedrijven en (kennis)instellingen nauw betrokken bij het maken van de plannen. Zo vonden de afgelopen maanden tal van gesprekken en bijeenkomsten plaats en zijn van meer dan 60 partijen reacties ontvangen op het consultatiedocument. Al deze bijdragen zijn verwerkt in het uiteindelijke programma. Wethouder Alexandra van Huffelen (duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte): “Met dit programma willen we ervoor zorgen dat het duurzamer maken van de stad óók leidt tot meer welvaart, een betere gezondheid en een betere leefomgeving voor Rotterdammers. We kijken alvast één generatie verder. Ik ben er trots op dat we daarbij de hulp hebben gekregen van zo veel Rotterdammers, instellingen en bedrijven. Vanuit de gemeente willen we hen aanmoedigen en ondersteunen om zélf aan de slag te gaan. Zodat we samen trots kunnen zijn op een welvarende en mooie stad.”

Tien Rotterdamse opgaven
In het Programma Duurzaam zijn voor de periode tot en met 2014 de tien voor Rotterdam belangrijkste opgaven geformuleerd en 89 concrete actiepunten om aan deze opgaven te werken. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal deze uitstoot in 2025 verdubbelen. Mede hierom krijgt het bevorderen van CO2-afvang, transport en opslag (CCS) veel aandacht.

4.000 bomen planten
Op het gebied van geluid heeft het college als target voor 2014 geformuleerd dat 15.000 Rotterdammers minimaal 3 decibel minder verkeerslawaai ervaren dan in 2010. Om de stad groener te maken wil Rotterdam zowel in 2011 als in 2012 2000 bomen planten en meer groen en water toevoegen aan de huidige tien minst groene buurten.

Groene daken en gevels uitbreiden
Als laaggelegen deltastad blijft Rotterdam werken aan klimaatadaptatie, door onder meer te experimenteren met drijvend bouwen, door waterpleinen aan te leggen en het aantal groene daken en gevels uit te breiden met in totaal 160.000 m². Ook wil het college bevorderen dat duurzaamheid centraal staat bij toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Minder energie gebruiken
Daarnaast wil Rotterdam minder energie gebruiken, de concurrentiekracht van de industrie verbeteren, de ontwikkeling van nieuwe technologieën bevorderen en de werkgelegenheid stimuleren.

Duurzame energie
Rotterdam werkt ook aan het omschakelen naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie en het stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerde biomassa als grondstof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast terug te dringen zet Rotterdam in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en transport. Onder meer door het bevorderen van elektrisch vervoer door de aanleg van1000 oplaadpunten, de vervanging van minimaal 4000 benzinescooters door elektrische, het uitbreiden van het gemeentelijke elektrische wagenpark en het realiseren van een beleveniscentrum voor elektrisch vervoer.

Draagvlak voor duurzaamheid
Tot slot werkt Rotterdam aan het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid door duurzaamheid sterker te verankeren in het onderwijs. Alexandra van Huffelen: “Natuurlijk bouwen we verder op de resultaten en initiatieven die de afgelopen jaren binnen het Rotterdam Climate Initiative zijn behaald en met veel daadkracht in gang zijn gezet. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente, het bedrijfsleven verenigd in Deltalinqs, het Havenbedrijf en de milieudienst DCMR blijft ook de komende tijd een belangrijk samenwerkingsverband om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

Bron:
Gemeente Rotterdam

De provincie Groningen investeert bijna € 250.000 in de verbetering van twee landelijke wandelroutes. Het gaat om een reconstructie van het Wad- en Wierdenpad tussen  Lauwersoog en Nieuwschans (120 km) en het Noaberpad tussen Bad Nieuweschans en Emmerich (379 km).

Daarnaast wordt er € 30.000 gereserveerd voor een mogelijke gedeeltelijke verlegging van het Pieterpad (492 km) tussen Garnwerd
en Winsum. De reconstructie van de wandelroutes houdt in dat de routes opnieuw worden bekeken en waar mogelijk verbeterd. Dit gebeurt door delen van de
route te verleggen, bijvoorbeeld langs een verkeersluw gebied. Ook worden de routeboekjes geactualiseerd. Naar verwachting starten de werkzaamheden deze zomer nog en worden ze voor het einde van dit jaar afgerond.

Verantwoordelijk
De aanpassingen aan de wandelroutes vloeien voort uit het ‘meerjarenprogramma landelijke routestructuren wandelen en fietsen 2007- 2013’. Vanaf 1 januari 2007 zijn de provincies in het kader van het ILG verantwoordelijk voor de instandhouding van de landelijke routenetwerken op het gebied van wandelen, fietsen en varen.

 

Bron:
Provincie Groningen

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

In Beneden-Leeuwen, Lichtenvoorde en Tiel legt de provincie Gelderland nieuwe speelplekken aan waar kinderen op een natuurlijke manier kunnen spelen en leren over de natuur: Cool Nature. De natuurlijke speelplekken dragen ook bij aan een meer klimaatbestendige inrichting. De provincie maakt de projecten mogelijk met een subsidie van € 223.250.

De gemeente West Maas en Waal (Benende-Leeuwen) legt een nieuwe wijk aan waar in de toekomst zo’n 600 woningen moeten komen. Bij de ontwikkeling daarvan wordt rekening gehouden met de klimaatverandering. Zo worden er waterbergingsplekken aangelegd  waar overtollig regenwater opgevangen wordt. Aan de rand van een van de waterbergingslocaties komt het Cool Nature project.

Groene long leefbaar maken
De gemeente Oost-Gelre (Lichtenvoorde) werkt aan het project Hofbeek. Dit project is  erop gericht om de groene long van Lichtenvoorde leefbaar te maken voor toeristen, eigen inwoners, schoolgaande kinderen en jeugd. Door de komst van toeristen via de nieuw aan te leggen fietspaden, ook mede gefinancieerd door de provincie, moet de lokale economie versterkt worden. In dit project komt ook een speciale plaats voor natuurlijk spelen.

Vuilstortplaats omgedoopt tot park
In Tiel wordt op de voormalige gemeentelijke vuilstortplaats het park Vijverberg aangelegd waarin ook een groene speelplek wordt aangelegd. Het nieuwe park maakt onderdeel uit van een groter project in Tiel-Oost.
  
Groene speelplekken belangrijk
Annelies van der Kolk, gedeputeerde Klimaat en Milieu van de provincie Gelderland: “Uit onderzoek blijkt steeds weer hoe belangrijk het voor kinderen is om lekker te kunnen spelen in de natuur. Zo ontwikkelen ze meer fysieke weerstand en al spelend krijgen ze ook meer zicht op wat de natuur hen te bieden heeft. Het klimaat verandert, we moeten leren om ons hieraan aan te passen. Daarom moeten we bij het inrichten van steden goed opletten hoe we dat doen. Zijn er voldoende plaatsen om verkoeling te vinden, is er voldoende plaats om regen op te vangen? Cool Nature is een unieke combinatie om deze twee doelen te bereiken. Uniek is ook de manier waarop de kinderen worden betrokken bij het ontwerp van iedere Cool Nature plek. Langzaam ontstaat in Gelderland een lint van deze natuurlijk speelplekken. Ik hoop dat iedere gemeente zich hierdoor laat inspireren”.

Meer informatie over Cool Nature is hier te vinden »

Bron:
Provincie Gelderland
Cool Nature (afbeelding)

 

Het stadsbestuur van het Belgische Mechelen investeert  € 200 000 in de aanplanting van groen en bloementjes op haar openbaar gebied.

Het bestuur wil op deze manier dat Mechelen er aangenamer uitzien en zo een leukere plek wordt om in te vertoeven.

Zo’n 40 000 planten die een totale waarde hebben van € 200 000 zullen tussen oktober en maart worden aangeplant in de wijken en dorpen. ‘We merken dat wijken veel kleurrijker en aangenamer worden wanneer er wat groen of een paar bloemetjes worden geplant’, zegt een medewerker van openbare werken van Mechelen. Lees het volledige bericht »

Bron:
Het Nieuwsblad

De stad Utrecht is wat het groen betreft niet de groenste stad van Nederland, maar het buitengebied is daarentegen zeer groen. Utrecht is hard aan het werk om stad en landschap met elkaar te verbinden om zo het groen op te waarderen.

Een van de belangrijkste speerpunten van de gemeente is het grootschalig ontwikkelen van recreatiegebieden in het buitengebied. Dit staat in het Groenstructuurplan 2007. Een ander belangrijk punt is om de bestaande verkeersaders voor het langzame verkeer in de stad op te waarderen. En als laatste het verbeteren van het reeds aanwezige groen in de stad.

 

 

 

 

Bronnen:
Tuin&Landschap
Gemeente Utrecht

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu bezocht afgelopen week Zuidoost-Brabant. Centraal stond het belang van open en groene ruimtes voor burgers om te ontspannen. Juist in deze regio omdat het een verstedelijkt gebied is. Cramer investeert € 6 miljoen in deze regio.

Cramer bezocht onder meer de Philips Fruittuin. De minister werd hier geïnformeerd over de voorgenomen aanleg van stadspark Landelijk Strijp en van het bedrijventerrein ‘Brainport Innovatie Campus’. Daarna werd zij bijgepraat over het nationaal Landschap het Groene Woud. Dit is één van de vier voorbeeldgebieden waar geprobeerd wordt om burgers meer te betrekken bij de financiering en het in stand houden van het landschap.

Cramer was onder de indruk van het enthousiasme van de betrokkenen reikte een cheque van € 950.000 uit in het kader van het innovatieprogramma Mooi Nederland. Ook reikte zij een cheque aan burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond uit van € 5 miljoen voor de herontwikkeling van de Kanaalzone in Helmond. Dit is één van de veertien ruimtelijke projecten waar het rijk in investeert om de crisis te lijf te gaan.

Nationaal park
Op landgoed De Gulbergen, een gebied tussen Eindhoven en Helmond, sprak de minister met ondernemers en bestuurders over de mogelijkheid om van dit gebied de recreatieve en ecologische buffer van Zuidoost-Brabant te maken. Het gebied zou kunnen uitgroeien tot een nationaal park.

Bron:
VROM

 

 

 

 

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor meer groen in de wijk. Het geld is specifiek bedoeld voor de ‘krachtwijken’ en wordt in de periode 2008-2011 verdeeld over dertien van de achttien steden. In totaal gaat het om 29 krachtwijken waarin groen een meer prominente plek krijgt. Meer groen in de wijk draagt onder meer bij aan een gezondere leefomgeving, vermindering van fijnstof, ruimte om te ontspannen en te sporten en een prettig vestigingsklimaat.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Openbaar groen, prachtwijken, waarde van groen

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De gemeente Den Haag wil de komende vijf jaar flink investeren in openbare speelplekken. Dit staat in de nota ‘Spelen in de stad’, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Wethouder Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport): “Buiten spelen in een stad als Den Haag is geen vanzelfsprekendheid. De ruimte om veilig en onbezorgd te kunnen spelen is vaak beperkt. Komende jaren investeren we in kwalitatief goede- en uitdagende speelplekken die aansluiten op de wensen van kinderen.”

Volledige informatie:
Download hier het ‘Concept nota spelen in de stad.’

Ook interessant:
Kinderen, spelen, beleid

Bron:
Den Haag