Maas­tricht inves­teert in groen in en rond de stad

De gemeen­te Maas­tricht inves­teert in de komen­de jaren fors in de aan­leg en ver­be­te­ring van natuur en groen in en rond de stad. De cam­pag­ne ‘Groen Maas­tricht’ moet de zicht­baar­heid en de samen­hang van de ver­schil­len­de plan­nen ver­gro­ten. Met deze cam­pag­ne  pre­sen­teert het stads­be­stuur haar plan­nen voor een samen­han­gend groen raam­werk voor de stad. In […]

Gemeen­te Alkmaar inves­teert fors in bomen in de stad

Met het vast­stel­len van de eer­ste Alkmaar­se Bomen­no­ta 2012–2017 onder­streept het gemeen­te­be­stuur het belang van bomen voor de stad. Groen­wet­hou­der Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmis­baar voor de kwa­li­teit van de ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving en dra­gen bij aan een goed leef­kli­maat in Alkmaar. In een goed leef­kli­maat kun­nen kos­ten in de gezond­heids­zorg omlaag, is […]

Ant­wer­pen inves­teert in plan­ten en bomen

De stad Ant­wer­pen begon gis­te­ren met het aan­plan­ten van meer dan 27.000 plan­ten en 116 bomen. Het groen moet de leef­om­ge­ving aan­ge­na­mer maken. In janu­a­ri start­te de stad met de aan­plant van 132 nieu­we bomen. In het voor­jaar komen daar nog eens 116 bomen bij. Ver­vol­gens wor­den er ook 27.209 hees­ters geplant. Een woord­voer­der laat […]

ANWB inves­teert €500.000 in Rosa­ri­um­park

Wet­hou­der Leny Vis­­sers-Koop­­­man van de gemeen­te Zaan­stad en Mir­jam Sij­mons van de ANWB heb­ben onlangs een inten­tie­ver­kla­ring voor het rea­li­se­ren van een Groen­plein in het Rosa­ri­um­park onder­te­kend. De ANWB wil €500.000 inves­te­ren in een ANWB Groen­plein in het Rosa­ri­um­park in Krom­me­nie en de gemeen­te draagt hier zo’n €800.000 aan bij. Het Rosa­ri­um­park staat op de plan­ning […]

Tiel inves­teert in groe­ne daken voor een beter stads­kli­maat

De nieu­we sub­si­die­re­ge­ling voor de aan­leg van een groen­dak past in het stre­ven van de gemeen­te Tiel om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan en te wer­ken aan een duur­za­me en kli­maat­neu­tra­le stad. Van­af decem­ber gaat een spe­ci­a­list in dak­be­groe­ning, de fir­ma Van de Bijl en Heij­er­man, op pad om bedrij­ven en orga­ni­sa­ties te […]

Amstel­veen inves­teert €1 mil­joen in Amster­dam­se Bos

Op ver­zoek van de gemeen­te Amster­dam betaalt de gemeen­te Amstel­veen in 2012 een­ma­lig €1 mil­joen mee aan de fysie­ke infra­struc­tuur van het Amster­dam­se Bos. Dit omdat veel Amstel­ve­ners gebruik maken van het Bos, het Bos gro­ten­deels op Amstel­veens grond­ge­bied ligt en Amster­dam tot op heden voor­ziet in alle beheer- en inves­te­rings­kos­ten. Aan­pas­sen bestem­mings­planNaast de financiële […]

Zuid-Hol­land inves­teert € 100 mil­joen extra in recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den

Het kabi­net wil fors bezui­ni­gen op aan­koop, inrich­ting en beheer van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den. Juist in Zuid-Hol­­land is er een tekort aan recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den, die essen­ti­eel zijn voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving en een aan­trek­ke­lijk ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven. Het col­le­ge inves­teert daar­om de komen­de jaren 100 mil­joen euro extra in recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. […]

Turn­hout inves­teert €200.000 in opmaak van groen mas­ter­plan

De stad Turn­hout trekt € 200.000 uit voor de opmaak van een mas­ter­plan voor groen in het noor­den van de stad. Het gaat om de zoge­naam­de ‘groene vin­ger’ tus­sen de toe­kom­sti­ge woon­pro­jec­ten ‘Heizijdse Vel­den’. In het gebied tus­sen het kanaal, Hei­zij­de, Vel­de­kens­weg en de Fon­tein­straat komen op (lan­ge) ter­mijn drie woon­clus­ters met daar­tus­sen veel groe­ne […]

Rot­ter­dam inves­teert in meer groen om bin­nen­stad aan­trek­ke­lijk te hou­den

In het Pro­gram­maplan Bin­nen­stad staat dat Rot­ter­dam streeft naar meer bewo­ners, meer werk­ne­mers en meer bezoe­kers in het cen­trum. Ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len: “De bin­nen­stad is het klop­pend hart van de stad en enorm belang­rijk voor de Rot­ter­dam­se eco­no­mie. Wij wil­len dat bezoe­kers zich thuis voe­len, er aan­ge­naam door ver­rast wor­den en er lan­ger […]

Amster­dam inves­teert meer geld in groen rond en om de stad

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam wil de bij­dra­ge aan de natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den rond­om de stad ver­ster­ken. Naast de par­ken in de hoofd­stad zijn ook de groen­ge­bie­den rond­om de stad belang­rijk. Wet­hou­der Freek Ossel (Open­ba­re Ruim­te en Groen) wil een inven­ta­ri­sa­tie van alle groen­ge­bie­den die van vitaal belang zijn voor de stad. […]