Berichten

De gemeente Maastricht investeert in de komende jaren fors in de aanleg en verbetering van natuur en groen in en rond de stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ moet de zichtbaarheid en de samenhang van de verschillende plannen vergroten. Met deze campagne  presenteert het stadsbestuur haar plannen voor een samenhangend groen raamwerk voor de stad. In de structuurvisie zijn groen en natuur benoemd als een van de vier speerpunten van het ruimtelijk beleid.

Maastricht is een compacte stad in een bijzonder landschap, maar wordt door burgers niet beleefd als een groene stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ schenkt aandacht aan de aanwezige natuur in en om de stad, en belicht de verschillende projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van de groenstructuur. Voorbeelden zijn de Grensmaas, de Groene Loper, het Frontenpark en het buurtpark Limmel-Nazareth. Door deelname aan diverse activiteiten worden ook burgers betrokken bij het vergroenen van Maastricht.

Maastricht groene stad
Door bestaande plannen te koppelen aan nieuwe investeringen ontstaat een samenhangend groen raamwerk. Door het aanleggen van nieuwe parken en natuurgebieden, het opwaarderen van bestaande natuur en het verbinden van deze gebieden wordt Maastricht nog groener. Investeren in groen is goed voor de leefbaarheid en gezondheid, de sociale cohesie, de waarde van huizen gaat omhoog en de gevolgen van klimaatveranderingen kunnen worden opgevangen. Ook burgers worden betrokken bij het `vergroenen’ van Maastricht door in projecten aandacht te vragen voor biodiversiteit en het groen houden van tuinen.

“Groen is belangrijk voor de gezondheid”
Wethouder van natuur Gerdo van Grootheest: “Groen en natuur zijn belangrijk voor de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving, en het helpt bij het aanpakken van de klimaatverandering. Samen met burgers zorgen we voor een groen Maastricht!”

Meer informatie
Lees in het magazine De Groene Stad het artikel ‘Maastrichtse: grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit’ » (pagina 10, 11 en 13)

Met het vaststellen van de eerste Alkmaarse Bomennota 2012-2017 onderstreept het gemeentebestuur het belang van bomen voor de stad. Groenwethouder Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving en dragen bij aan een goed leefklimaat in Alkmaar. In een goed leefklimaat kunnen kosten in de gezondheidszorg omlaag, is het economische aantrekkelijk om bedrijven te vestigen of woningen te bouwen en is het aangenaam om te verblijven. Kortom: alle reden voor het gemeentebestuur om in hoogwaardig groen en bomen te investeren.”

De nota geeft aan hoe Alkmaar met bomen omgaat en welke maatregelen nodig zijn om het bomenbestand te beschermen en te versterken.

1000 extra bomen
Burgemeester en wethouders hebben € 1.050.000 vrij gemaakt voor het planten van 1000 extra bomen in de stad. Bomen die op zijn minst volwassen en het liefst stokoud kunnen worden, zodat niet alleen huidige, maar ook toekomstige bewoners van een groen Alkmaar kunnen genieten. Alkmaarders die een plek voor een boom weten, kunnen dit mailen naar 1000bomen@alkmaar.nl.

Bomenverordening
Onderdeel van de bomennota is een nieuwe, vereenvoudigde bomenverordening. Volgens de nieuwe verordening is het voor particulieren met relatief kleine tuinen – percelen kleiner dan 200m2 – niet meer nodig een vergunning aan te vragen voor het kappen van een boom. De nieuwe bomenverordening gaat pas van kracht, nadat deze ter inzage heeft gelegen en de gemeenteraad deze heeft vastgesteld.

Monumentale bomen
Monumentale bomen krijgen een aparte status om ze extra te beschermen. Daartoe is een lijst met monumentale en waardevolle bomen opgesteld. Hierop staan zowel bomen van de gemeente als bomen in particuliere tuinen, die minimaal 50 jaar oud zijn en een bijzondere waarde voor hun omgeving of de natuur hebben.

De Bomennota 2012-2017 inclusief Bomenverordening en Lijst met monumentale bomen, wordt in het najaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees hier de bomennota 2012 »

 

De stad Antwerpen begon gisteren met het aanplanten van meer dan 27.000 planten en 116 bomen. Het groen moet de leefomgeving aangenamer maken.

In januari startte de stad met de aanplant van 132 nieuwe bomen. In het voorjaar komen daar nog eens 116 bomen bij. Vervolgens worden er ook 27.209 heesters geplant. Een woordvoerder laat weten dat het om planten gaat die in alle seizoenen een sierwaarde hebben.
De wintergroene beplanting zal voornamelijk worden gebruikt in boomspiegels om tijdens de wintermaanden een groene straat te creëren.

Bomen fleuren straat op
De buurtbewoners van Koning Albertstraat waren daar de vragende partij om de oude bomen te vervangen. In deze straat worden nu 81 bomen geplant.  De stad zal er Rode Veldesdoornen aanplanten. De bladeren van de bomen variëren van dieprood naar groenrood. “Door deze opvallende bladkleur zal de Koning Albertstraat opfleuren. Om het groen zo lang mogelijk in het straatbeeld te houden, wordt hier bovendien bijkomend ook nog wintergroene onderbeplanting voorzien”, zegt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld).

Investering
Alle aanplantingen kosten samen ongeveer € 164 000 euro en zullen zo’n maand in beslag nemen.

Bron:
Gazet van Antwerpen

 

 

Wethouder Leny Vissers-Koopman van de gemeente Zaanstad en Mirjam Sijmons van de ANWB hebben onlangs een intentieverklaring voor het realiseren van een Groenplein in het Rosariumpark ondertekend. De ANWB wil €500.000 investeren in een ANWB Groenplein in het Rosariumpark in Krommenie en de gemeente draagt hier zo’n €800.000 aan bij.

ANWB en Krommenie investeren € 1,3 miljoen in parkHet Rosariumpark staat op de planning om door de gemeente opgeknapt te worden. In samenwerking met de ANWB wordt nu van het park weer een prettige plek voor ontmoeting en gebruik voor recreatieve doeleinden gemaakt.

Wethouder Leny Vissers-Koopman van openbare ruimte is blij met het initiatief van de ANWB. “Zaanstad heeft de ambities om van het Rosariumpark een mooi nieuw park te maken dat als moderne ontmoetingsruimte wordt gebruikt voor jong en oud. Dit sluit naadloos aan bij het programma van de ANWB. Daarnaast hebben wij als college met elkaar afgesproken om meer samenwerkingsprojecten met bedrijven en maatschappelijke partners uit te voeren. Het Groenplein in het Rosariumpark wordt daar een mooi voorbeeld van.”

Grote behoefte aan groene omgeving
De ANWB investeert in stadsparken en groenpleinen, omdat uit onderzoek blijkt dat er in de directe leefomgeving grote behoefte is aan groene plekken, zoals parken, plantsoenen en waterpartijen. Het ANWB Groenplein moet een plek worden waar je samen naartoe gaat of afspreekt. Een plek die jong en oud samenbrengt om er hun vrije tijd door te brengen, om er te spelen, maar ook om in de openlucht te werken.

Meer informatie
ANWB groeplein »

Bron:
Gemeente Zaanstad

  

De nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van een groendak past in het streven van de gemeente Tiel om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en te werken aan een duurzame en klimaatneutrale stad.

Vanaf december gaat een specialist in dakbegroening, de firma Van de Bijl en Heijerman, op pad om bedrijven en organisaties te benaderen. Deze deskundige bekijkt samen met het bedrijf of de organisatie, of het mogelijk is om dakbegroening toe te passen en komt met een voorstel. De gemeente Tiel draagt voor een groot deel bij in de kosten.

Beter stadsklimaat
Groene daken dragen bij aan een beter stadsklimaat. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de lucht en vormen zo een buffer tegen luchtvervuiling. Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Een groen dak isoleert het pand eronder. Daardoor blijft het vooral in de zomer koeler in het pand. Ook stralen groene daken bij hogere temperaturen minder warmte uit waardoor het ook een gunstige invloed heeft op de omgevingstemperatuur.

Onderhoudskosten zijn lager
Groene daken hebben ook voordelen voor de eigenaar van het pand. Het dak gaat 1,5 tot 2 keer zo lang mee dan een gewoon dak waardoor de onderhoudskosten

lager zijn. Ook bespaart een groen dak energie omdat het pand vooral in de zomer minder gekoeld hoeft te worden.

Bron:
Gemeente Tiel

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Op verzoek van de gemeente Amsterdam betaalt de gemeente Amstelveen in 2012 eenmalig €1 miljoen mee aan de fysieke infrastructuur van het Amsterdamse Bos.

Dit omdat veel Amstelveners gebruik maken van het Bos, het Bos grotendeels op Amstelveens grondgebied ligt en Amsterdam tot op heden voorziet in alle beheer- en investeringskosten.

Aanpassen bestemmingsplan
Naast de financiële bijdrage past de gemeente Amstelveen het bestemmingsplan aan waardoor het aantal grootschalige evenementen op het Land van Bosse toe kan nemen naar maximaal vier per jaar. Hier staat tegenover dat de gemeente Amsterdam bij de Stadsregio bevordert dat de gemeente Amstelveen met ingang van 2012 maximaal 90 woningen extra mag toewijzen aan inwoners van Amstelveen.

Lokale voorrang
Amstelveen zal deze extra ruimte inzetten voor lokale voorrang, maar ook voor het herhuisvesten van Amstelveners die komen uit de maatschappelijke opvang (zoals jeugdinstellingen, psychiatrie en daklozenopvang). Ook houdt Amsterdam nadrukkelijk rekening met de gemeente Amstelveen in de processen rondom de planvorming van het project A9. In het verlengde hiervan hebben beide gemeenten uitgesproken intensiever te willen samenwerken. Voorbeelden zijn re-integratietrajecten en maatschappelijke stages in het Amsterdamse Bos en aanbestedingen en baggerwerken in het Rijnlandgebied.

Brief wethouder Lees ook de wethoudersbrief Van Ossel inzake afspraken Amsterdamse bos »


Bron:
Gemeente Amstelveen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop, inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden, die essentieel zijn voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college investeert daarom de komende jaren 100 miljoen euro extra in recreatief groen in de stedelijke omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:

Bron:
Provincie Zuid-Holland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

De stad Turnhout trekt € 200.000 uit voor de opmaak van een masterplan voor groen in het noorden van de stad. Het gaat om de zogenaamde ‘groene vinger’ tussen de toekomstige woonprojecten ‘Heizijdse Velden’.

In het gebied tussen het kanaal, Heizijde, Veldekensweg en de Fonteinstraat komen op (lange) termijn drie woonclusters met daartussen veel groene open ruimte. “Het is de bedoeling dat de groene zones worden ingericht als landschapspark”, zegt Ive Van Bouwel van de dienst ruimtelijke ordening. “Het ontwerpbureau dat we willen aanstellen moet een masterplan opmaken en later eventueel ook verder uitwerken. Het park zal waarschijnlijk gefaseerd aangelegd worden omdat niet alle woonclusters tegelijk worden gebouwd.”
 

 

 

 


Bron:
Nieuwsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

In het Programmaplan Binnenstad staat dat Rotterdam streeft naar meer bewoners, meer werknemers en meer bezoekers in het centrum. Verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen: “De binnenstad is het kloppend hart van de stad en enorm belangrijk voor de Rotterdamse economie. Wij willen dat bezoekers zich thuis voelen, er aangenaam door verrast worden en er langer blijven omdat er altijd wat te beleven is.” Een aantrekkelijke buitenruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

Samen met andere partijen blijft het college werken aan een aantrekkelijkere buitenruimte met meer groen, beter gebruik van het water en een mooie uitlichting van markante gebouwen en bruggen. De sterke punten van Rotterdam komen zo beter tot hun recht. De buitenruimte moet niet alleen mooier worden, maar ook uitnodigen om te verblijven. In het oog springende straten, pleinen en gebouwen worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn het Stadhuisplein en Schouwburgplein.

Lees hier het volledige bericht »

 

 

 

Bron:
Gemeente Rotterdam

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.  
 

 

 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de bijdrage aan de natuur- en recreatiegebieden rondom de stad versterken. Naast de parken in de hoofdstad zijn ook de groengebieden rondom de stad belangrijk.

Wethouder Freek Ossel (Openbare Ruimte en Groen) wil een inventarisatie van alle groengebieden die van vitaal belang zijn voor de stad. Dat heeft zijn woordvoerster zaterdag bekendgemaakt.

Groen draagt bij aan internationale concurrentiepositie
Het gaat om onder meer het Amsterdamse Bos, Het Twiske, Spaarnwoude en Waterland. Dit groen draagt volgens het college in belangrijke mate bij aan de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam.
Daarom is het belangrijk dit landschap te beschermen.

Bestuursorganen verminderen
Ossel wil wel het aantal bestuursorganen verminderen. Vooral omdat de kosten van beheer blijven stijgen, terwijl de bijdrage van het Rijk wegvalt en ook gemeenten en provincie moeten bezuinigen. Amsterdam levert jaarlijks 2,6 miljoen euro aan de omliggende natuurgebieden.

Bron:
Parool

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.