Tiel inves­teert in groe­ne daken voor een beter stads­kli­maat

De nieu­we sub­si­die­re­ge­ling voor de aan­leg van een groen­dak past in het stre­ven van de gemeen­te Tiel om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan en te wer­ken aan een duur­za­me en kli­maat­neu­tra­le stad.

Van­af decem­ber gaat een spe­ci­a­list in dak­be­groe­ning, de fir­ma Van de Bijl en Heij­er­man, op pad om bedrij­ven en orga­ni­sa­ties te bena­de­ren. Deze des­kun­di­ge bekijkt samen met het bedrijf of de orga­ni­sa­tie, of het moge­lijk is om dak­be­groe­ning toe te pas­sen en komt met een voor­stel. De gemeen­te Tiel draagt voor een groot deel bij in de kos­ten.

Beter stads­kli­maat
Groe­ne daken dra­gen bij aan een beter stads­kli­maat. Groe­ne daken nemen stof­deel­tjes op uit de lucht en vor­men zo een buf­fer tegen lucht­ver­vui­ling. Groe­ne daken van­gen regen­wa­ter op en voe­ren het ver­traagd af. Hier­door wordt het riool min­der belast als het hard regent. Een groen dak iso­leert het pand eron­der. Daar­door blijft het voor­al in de zomer koe­ler in het pand. Ook stra­len groe­ne daken bij hoge­re tem­pe­ra­tu­ren min­der warm­te uit waar­door het ook een gun­sti­ge invloed heeft op de omge­vings­tem­pe­ra­tuur.

Onder­houds­kos­ten zijn lager
Groe­ne daken heb­ben ook voor­de­len voor de eige­naar van het pand. Het dak gaat 1,5 tot 2 keer zo lang mee dan een gewoon dak waar­door de onder­houds­kos­ten

lager zijn. Ook bespaart een groen dak ener­gie omdat het pand voor­al in de zomer min­der gekoeld hoeft te wor­den.

Bron:
Gemeen­te Tiel

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.