Maas­tricht inves­teert in groen in en rond de stad

De gemeen­te Maas­tricht inves­teert in de komen­de jaren fors in de aan­leg en ver­be­te­ring van natuur en groen in en rond de stad. De cam­pag­ne ‘Groen Maas­tricht’ moet de zicht­baar­heid en de samen­hang van de ver­schil­len­de plan­nen ver­gro­ten. Met deze cam­pag­ne  pre­sen­teert het stads­be­stuur haar plan­nen voor een samen­han­gend groen raam­werk voor de stad. In de struc­tuur­vi­sie zijn groen en natuur benoemd als een van de vier speer­pun­ten van het ruim­te­lijk beleid.

Maas­tricht is een com­pac­te stad in een bij­zon­der land­schap, maar wordt door bur­gers niet beleefd als een groe­ne stad. De cam­pag­ne ‘Groen Maas­tricht’ schenkt aan­dacht aan de aan­we­zi­ge natuur in en om de stad, en belicht de ver­schil­len­de pro­jec­ten die een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­ster­ken van de groen­struc­tuur. Voor­beel­den zijn de Grens­maas, de Groe­ne Loper, het Fron­ten­park en het buurt­park Lim­mel-Naza­reth. Door deel­na­me aan diver­se acti­vi­tei­ten wor­den ook bur­gers betrok­ken bij het ver­groe­nen van Maas­tricht.

Maas­tricht groe­ne stad
Door bestaan­de plan­nen te kop­pe­len aan nieu­we inves­te­rin­gen ont­staat een samen­han­gend groen raam­werk. Door het aan­leg­gen van nieu­we par­ken en natuur­ge­bie­den, het opwaar­de­ren van bestaan­de natuur en het ver­bin­den van deze gebie­den wordt Maas­tricht nog groe­ner. Inves­te­ren in groen is goed voor de leef­baar­heid en gezond­heid, de soci­a­le cohe­sie, de waar­de van hui­zen gaat omhoog en de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­rin­gen kun­nen wor­den opge­van­gen. Ook bur­gers wor­den betrok­ken bij het ‘ver­groe­nen’ van Maas­tricht door in pro­jec­ten aan­dacht te vra­gen voor bio­di­ver­si­teit en het groen hou­den van tui­nen.

“Groen is belang­rijk voor de gezond­heid”
Wet­hou­der van natuur Ger­do van Groot­heest: “Groen en natuur zijn belang­rijk voor de gezond­heid van inwo­ners en de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving, en het helpt bij het aan­pak­ken van de kli­maat­ver­an­de­ring. Samen met bur­gers zor­gen we voor een groen Maas­tricht!”

Meer infor­ma­tie
Lees in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad het arti­kel ‘Maas­tricht­se: groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit’ » (pagi­na 10, 11 en 13)