Zoe­ter­meer sti­mu­leert bewo­ners hun tui­nen en bal­kons te ver­groe­nen

Meer natuur­lij­ke, dus mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen en bal­kons. Dat moe­digt de gemeen­te Zoe­ter­meer aan. Door mid­del van de prijs­vraag  “Hoe natuur- en mili­eu­vrien­de­lijk is uw tuin?” wil de gemeen­te aan­dacht vra­gen voor de inrich­ting van tui­nen en bal­kons in de stad. Min­der tegels en veel meer groen. In plaats van gras, strui­ken en bomen wor­den er […]

Nieu­we gast­heer Von­del­park ver­zoekt bezoe­kers zelf hun afval op te rui­men

Van­af van­daag heeft het Von­del­park een nieu­we bewo­ner: de Von­del­ka­bou­ter. De Von­del­ka­bou­ter onder­steunt de nieu­we aan­pak van Stads­deel Zuid en de Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park tegen de toe­ne­men­de ver­vui­ling van het park. Samen wil­len het stads­deel en de Vrien­den de betrok­ken­heid van bezoe­kers ver­gro­ten waar­bij een beroep wordt gedaan op de vriend­schap met het […]

Kin­de­ren onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is

Alle kin­der­boer­de­rij­en duur­zaam maken. Dat is de inzet van een lan­de­lij­ke cam­pag­ne, die deze laag­drem­pe­li­ge plek in gemeen­ten wil gebrui­ken om duur­zaam­heid bij een gro­te groep men­sen onder de aan­dacht te bren­gen. Ruim 1500 school­kin­de­ren gaan daar­voor op een klei­ne hon­derd loca­ties in het land onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is. Met kri­ti­sche blik chec­ken […]

Bos­koop­se boom­kwe­kers ope­nen hun deu­ren voor geïnteresseerden

Dat Bos­koop op wereld­schaal de baker­mat van de tuin­plant is, is in het boom­kwe­ker­ij­vak bekend. Voor veel con­su­men­ten en omwo­nen­den is dit een ver­ras­sing en ook de poli­tiek lijkt dit ondanks de Green­port-sta­­tus nog wel eens te ver­ge­ten. Om hun trots te tonen, ope­nen diver­se kwe­kers daar­om op zater­dag 18 juni hun deu­ren voor het […]

Nij­me­gen prik­kelt bewo­ners om hun woon­om­ge­ving groen te maken

Gemeen­te Nij­me­gen infor­meert haar bewo­ners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over kli­maat­ver­an­de­ring en duur­zaam­heid. Kli­maat­ver­an­de­ring of niet, er val­len steeds meer hef­ti­ge regen­bui­en en de zomers zijn soms tro­pisch warm. Voor­al in de stad is dat goed te mer­ken. Rio­len lopen over, stra­ten staan blank en bij zomer­se […]

Kin­de­ren ver­groe­nen hun school met bomen en bloe­men

De leer­lin­gen van het Bel­gi­sche Hout­land­in­sti­tuut in Tor­hout heb­ben hun school een groe­ne tint gege­ven. Een jaar lang plant­ten ze bomen, zaai­den ze een bloe­men­wei­de en groe­ven ze een poel. “Groen werkt rust­ge­vend en ont­span­nend”, moti­veert coördinator Peter Wat­thy het pro­ject. “En het is nu een­maal aan­ge­na­mer ver­toe­ven op een groen school­do­mein dan in een […]

Scho­lie­ren ont­wer­pen hun eigen bos

Ruim zeven­hon­derd leer­lin­gen van 26 basis­scho­len uit heel Neder­land heb­ben een natuur­ge­bied ont­wor­pen, dat zij vrij­dag ook echt zelf gaan aan­leg­gen bij het Har­der­bos bij Bid­ding­hui­zen. Dat maak­te het Neder­lands Insti­tuut voor Bio­lo­gie (NIBI) en Natuur­mo­nu­men­ten bekend. Er zijn ruim twee­hon­derd ont­wer­pen en 3D-model­len inge­stuurd voor het 11 hec­ta­re gro­te doe­bos bij het Har­der­bos. Bos­wach­ters […]