Nieu­we gast­heer Von­del­park ver­zoekt bezoe­kers zelf hun afval op te rui­men

Van­af van­daag heeft het Von­del­park een nieu­we bewo­ner: de Von­del­ka­bou­ter. De Von­del­ka­bou­ter onder­steunt de nieu­we aan­pak van Stads­deel Zuid en de Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park tegen de toe­ne­men­de ver­vui­ling van het park.

Samen wil­len het stads­deel en de Vrien­den de betrok­ken­heid van bezoe­kers ver­gro­ten waar­bij een beroep wordt gedaan op de vriend­schap met het park. Vrien­den ver­vui­len niet, laten geen rom­mel ach­ter en zijn zelfs bereid de han­den uit de mou­wen te ste­ken voor een schoon Von­del­park.

12 mil­joen bezoe­kers
Jaar­lijks genie­ten twaalf mil­joen bezoe­kers van het Von­del­park. Vorig jaar lie­ten bezoe­kers samen 350.000 kilo afval ach­ter, te vaak zon­der de moei­te te nemen om het in een afval­bak te gooi­en. Het stads­deel en de Ver­e­ni­ging Vrien­den van het Von­del­park wil­len dit gedrag ombui­gen, zodat het Von­del­park ook op druk­ke dagen een mooie en scho­ne plek blijft voor alle bezoe­kers van het Von­del­park. Dit doen zij door zelf als gast­heer op te tre­den en door een gast­heer in te zet­ten. De Von­del­ka­bou­ter heet de bezoe­kers wel­kom in het park en heeft tege­lijk een ‘klein ver­zoek’: gooi je afval in de afval­bak. Er komen acties van vrij­wil­li­gers om deze bood­schap te onder­steu­nen.

Von­del­ka­bou­ter
Het Amster­dam­se recla­me­bu­reau Kes­sels­Kra­mer ont­wik­kel­de de mid­de­len die aan­dacht ves­ti­gen op de nieu­we aan­pak in het Von­del­park. De Von­del­ka­bou­ter pre­sen­teert zich als sym­pa­thie­ke gast­heer van het park met slechts een klein maar essen­ti­eel ver­zoek: laat het park schoon ach­ter. Hij ver­schijnt op bor­den aan lan­taarn­pa­len, op afval­bak­ken en afval­zak­ken,( twit­tert @vondelkabouter) en is gast­heer op Facebook (facebook.com/hetvondelpark). De inter­na­ti­o­naal beken­de Amster­dam­se kun­ste­naar Par­ra ont­wierp de Von­del­ka­bou­ter.

Von­del­parkcon­fe­ren­tie
Het stads­deel en de Vrien­den orga­ni­seer­den eind maart de Von­del­parkcon­fe­ren­tie voor orga­ni­sa­ties en bedrij­ven die het park een warm hart toe­dra­gen. Een vijf­tien­tal orga­ni­sa­ties helpt dit sei­zoen mee aan de nieu­we aan­pak. Zo zul­len Albert Heijn, de Vrien­den en het stads­deel op Konin­gin­ne­dag de kin­de­ren op de vrij­markt sti­mu­le­ren zelf hun afval in te leve­ren. Hier­voor krij­gen ze een aar­dig­heid­je van AH en maken ze kans op een Ipad van het stads­deel.

Hand­ha­ving en toe­zicht
Stads­deel Zuid heeft in samen­wer­king met de poli­tie de Zomer­aan­pak Von­del­park vast­ge­steld omdat op zomer­se en dus druk­ke dagen meer gevraagd wordt van de toe­zicht­hou­den­de en hand­ha­ven­de par­tij­en. Samen met de nieu­we aan­pak gericht op meer betrok­ken­heid en gast­heer­schap, werkt het Stads­deel zo aan een schoon, heel en vei­lig park voor alle bezoe­kers.

Het Von­del­park­pro­ject wordt onder­steund door Gemeen­te Schoon. Gemeen­te Schoon is een pro­gram­ma van de VNG en helpt gemeen­ten bij het voor­ko­men van zwerf­af­val.

Mee­doen?
Orga­ni­sa­ties, bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren die mee wil­len doen kun­nen mai­len naar: vondelparkschoon@zuid.amsterdam.nl.