Scho­lie­ren ont­wer­pen hun eigen bos

Ruim zeven­hon­derd leer­lin­gen van 26 basis­scho­len uit heel Neder­land heb­ben een natuur­ge­bied ont­wor­pen, dat zij vrij­dag ook echt zelf gaan aan­leg­gen bij het Har­der­bos bij Bid­ding­hui­zen. Dat maak­te het Neder­lands Insti­tuut voor Bio­lo­gie (NIBI) en Natuur­mo­nu­men­ten bekend. Er zijn ruim twee­hon­derd ont­wer­pen en 3D-model­len inge­stuurd voor het 11 hec­ta­re gro­te doe­bos bij het Har­der­bos. Bos­wach­ters maak­ten er samen met het NIBI een eind­ont­werp van. De kin­de­ren wil­len dat het bos een ont­dek­plek krijgt. Vogel­nest­jes en klim­bo­men staan ook op hun ver­lang­lijst­je, even­als een dool­hof, kijk­hut­ten en infor­ma­tie over de ver­schil­len­de die­ren in het bos.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, natuur, edu­ca­tie

Bron:
Natuur­mo­nu­men­ten
Neder­lands Insti­tuut voor Bio­lo­gie