Groe­ne doe­len loop ver­leidt Rot­ter­dam­mers om hun stad opnieuw te ont­dek­ken

Rot­ter­dam is een heel groe­ne stad, maar bewo­ners erva­ren dit niet altijd zo. Het is nood­zaak om het groen uit te lich­ten en zo te beves­ti­gen dat Rot­ter­dam een aan­trek­ke­lij­ke stad is om te wonen en te wer­ken. De groe­ne doe­len loop ver­leidt men­sen de groe­ne ziel van de stad opnieuw te ont­dek­ken met veel ver­ras­sen­de groe­ne pro­jec­ten rond­om de stad.

De groe­ne doe­len loop is een wan­del­tocht van Zeven­kamp tot de Kei­le­weg door het groen met eve­ne­men­ten rond­om de rou­te die  het onbe­ken­de gezicht van de stad laten zien. Rond­om de tocht van der­tig kilo­me­ter wor­den per deel­ge­meen­te kor­te tra­jec­ten uit­ge­zet langs de groe­ne pro­jec­ten met drie hoofd­lo­ca­ties: het Wol­lef­op­pen­groen, de Culi­Cult pick­nick en waar­schijn­lijk de Voed­sel­tuin aan de Kei­le­weg. De groe­ne wan­del­tocht vindt in sep­tem­ber 2011 plaats.

Groen pro­ject rea­li­se­ren
De deel­ne­mers beta­len een klei­ne bij­dra­ge die door over­heid en bedrijfs­le­ven wordt ver­dub­beld om zo een nieuw groen pro­ject te rea­li­se­ren dat anders niet zo snel van de grond zou komen. De groe­ne doe­len loop 2011 is de eer­ste ver­sie van wat in de komen­de jaren een groene4daagse moet wor­den. De groe­ne doe­len loop levert daar­mee een belang­rij­ke bij­dra­ge aan een posi­tie­ve beeld­vor­ming van de stad en par­ti­ci­pa­tie van bewo­ners en bedrijfs­le­ven bij meer groen in de stad.

PPH is ini­ti­a­tief­ne­mer
De orga­ni­sa­tie van deze wan­del­tocht, ligt in han­den de groe­ne doe­len loop. Dit is een ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land en 100Feldkamp, in samen­wer­king met Kracht­groen. De groe­ne doe­len loop wordt moge­lijk gemaakt door Plant Publi­ci­ty Hol­land, deel­ge­meen­te Over­schie en Alexan­der­pol­der.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.