‘Alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen ben’

Op vrij­dag 9 novem­ber lan­ceert Natuur­mo­nu­men­ten OERRR in Rot­ter­dam. Op die dag voe­ren 150 Rot­ter­dam­se kin­de­ren een Regen­wor­men­dans uit in een poging een Guin­ness record te plaat­sen in het boven de grond dan­sen van regen­wor­men. OERRR is alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen bent Natuur­mo­nu­men­ten wil met deze actie bena­druk­ken […]

Bloe­men en plan­ten heb­ben een posi­tief effect op cre­a­ti­vi­teit

Het gun­sti­ge effect van plan­ten op de cre­a­ti­vi­teit van men­sen op de werk­plaats wordt keer op keer opnieuw bewe­zen. Robert Ulrich van de Texas A&M Uni­ver­si­ty con­clu­deer­de aan de hand van een stu­die die 8 maan­den duur­de dat man­ne­lij­ke deel­ne­mers tot 15% meer cre­a­tie­ve ideeën bedach­ten, ter­wijl vrou­we­lij­ke deel­ne­mers met een­zelf­de per­cen­ta­ge meer flexi­be­le oplos­sin­gen […]

Groe­ne gevels heb­ben de toe­komst

Het ver­groe­nen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onder­zoe­ker Marc Ottelé richt­te zich spe­ci­fiek op gevels en ziet aan­zien­lij­ke voor­de­len in het aan­bren­gen van ‘verticale’ vege­ta­tie. De plan­ten hel­pen onder meer om scha­de­lijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé pro­mo­veert op dins­dag 28 juni op dit onder­werp aan de […]

Natuur­lij­ke omge­ving kan posi­tie­ve invloed op ADHD heb­ben

In hoe­ver­re heeft een ver­blijf in een natuur­lij­ke omge­ving een gun­stig effect op kin­de­ren met ADHD (aan­dachts­te­kort­stoor­nis met hyper­ac­ti­vi­teit)? De alge­me­ne con­clu­sie van het onder­zoek is dat natuur­lij­ke omge­vin­gen onder bepaal­de omstan­dig­he­den een aan­toon­ba­re gun­sti­ge invloed kun­nen heb­ben op het gedrag en cog­ni­tief func­ti­o­ne­ren van kin­de­ren met ADHD. Meer spe­ci­fiek biedt het expe­ri­men­teel onder­zoek aan­wij­zin­gen […]

Gemeen­ten heb­ben met groen een instru­ment om gezond­heids­winst te maken

Klei­ne en gro­te par­ken, hof­jes en tui­nen, recre­a­tie­ge­bie­den, water­par­tij­en, bomen en land­schap­pen zijn van belang voor de gezond­heid. Gemeen­ten heb­ben met groen een instru­ment in han­den om gezond­heids­winst te maken. Bewo­ners erva­ren direct de voor­de­len van groen voor hun gezond­heid. Gemeen­ten uit Rijn­mond kwa­men onlangs in het Vlaar­dings cen­trum voor Natuur- en mili­eu-edu­­ca­­tie bij elkaar […]

Bedrij­ven­ter­rei­nen heb­ben onver­wach­te meer­waar­de voor natuur

“Bedrijventerreinen kun­nen een belang­rij­ke rol spe­len bij het behoud van natuur en bio­di­ver­si­teit, juist van­we­ge hun lig­ging en landgebruik.” Dat stelt ir. Rob­bert Snep, land­schapse­co­loog bij Alter­ra, Wage­nin­gen UR. Bedrij­ven­ter­rei­nen staan voor­al bekend van­we­ge hun lelijk­heid en pro­mi­nen­te aan­we­zig­heid in de rand van ste­den en langs wegen. Veel ter­rei­nen zijn ver­ou­derd en toe aan her­struc­tu­re­ring. […]

Kin­de­ren heb­ben natuur nodig

Het bui­ten spe­len van kin­de­ren wordt steeds­meer tot een ‘bedreigde’ bezig­heid. Dat geldt­nog ster­ker voor spe­len in en met de natuur inde woon­om­ge­ving. Met nega­tie­ve gevol­genvoor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Scho­lenkun­nen bij­dra­gen aan ver­be­te­ring — onderande­re door op het eigen ter­rein een natuur­speel­plaatste ont­wik­ke­len waar ook kin­de­renuit de buurt kun­nen spe­len. Een plek die bin­nenhet […]